قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41 - کیلوگرمبنگاه تهران333,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41 - کیلوگرمکارخانه329,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41.25 - کیلوگرمبنگاه تهران329,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41.25 - کیلوگرمکارخانه324,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران319,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران303,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران303,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61 - کیلوگرمکارخانه306,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71 - کیلوگرمکارخانه301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71.25 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71.25 - کیلوگرمکارخانه301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81 - کیلوگرمکارخانه301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81.25 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81.25 - کیلوگرمکارخانه301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.51 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51 - کیلوگرمکارخانه314,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران302,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه306,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91 - کیلوگرمکارخانه301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91.25 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91.25 - کیلوگرمکارخانه301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11 - کیلوگرمکارخانه301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11.25 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11.25 - کیلوگرمکارخانه301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251 - کیلوگرمکارخانه301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251.25 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251.25 - کیلوگرمکارخانه301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.51 - کیلوگرمکارخانه296,00002-بهمن-00