قیمت ورق گالوانیزه فولاد هفت الماس

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41 - کیلوگرمبنگاه اصفهان297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41 - کیلوگرمکارخانه292,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس 0.41.25 - کیلوگرمکارخانه292,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51 - کیلوگرمبنگاه اصفهان297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51 - کیلوگرمکارخانه295,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه294,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61 - کیلوگرمبنگاه اصفهان297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61 - کیلوگرمکارخانه294,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه291,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71 - کیلوگرمبنگاه اصفهان290,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71 - کیلوگرمکارخانه285,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان292,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس 0.71.25 - کیلوگرمکارخانه285,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81 - کیلوگرمبنگاه اصفهان291,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81 - کیلوگرمکارخانه286,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان292,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس 0.81.25 - کیلوگرمکارخانه289,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91 - کیلوگرمبنگاه اصفهان297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11 - کیلوگرمبنگاه اصفهان297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان299,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251.25 - کیلوگرمکارخانه293,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251 - کیلوگرمبنگاه اصفهان297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس 1.251 - کیلوگرمکارخانه295,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51 - کیلوگرمبنگاه اصفهان292,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس 21 - کیلوگرمبنگاه اصفهان293,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91 - کیلوگرمکارخانه293,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس 0.91.25 - کیلوگرمکارخانه293,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11 - کیلوگرمکارخانه295,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس 11.25 - کیلوگرمکارخانه295,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51 - کیلوگرمکارخانه292,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان295,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس 1.51.25 - کیلوگرمکارخانه289,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس 21.25 - کیلوگرمکارخانه290,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس 2.51 - کیلوگرمکارخانه292,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس 2.51.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان293,00002-بهمن-00