قیمت ورق گالوانیزه فولاد سمنان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد سمنان 0.41 - کیلوگرمبنگاه تهران326,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد سمنان 0.41 - کیلوگرمکارخانه321,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد سمنان 0.41.25 - کیلوگرمبنگاه تهران326,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد سمنان 0.41.25 - کیلوگرمکارخانه322,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.48 فولاد سمنان 0.481 - کیلوگرمبنگاه تهران321,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.48 فولاد سمنان 0.481 - کیلوگرمکارخانه318,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.48 فولاد سمنان 0.481.25 - کیلوگرمبنگاه تهران326,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.48 فولاد سمنان 0.481.25 - کیلوگرمکارخانه321,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد سمنان 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران311,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد سمنان 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه306,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد سمنان 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران316,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد سمنان 0.51 - کیلوگرمکارخانه311,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد سمنان 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد سمنان 0.61 - کیلوگرمکارخانه306,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد سمنان 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران306,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد سمنان 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد سمنان 0.71 - کیلوگرمبنگاه تهران294,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد سمنان 0.71 - کیلوگرمکارخانه291,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد سمنان 0.71.25 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد سمنان 0.71.25 - کیلوگرمکارخانه294,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد سمنان 0.81 - کیلوگرمبنگاه تهران295,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد سمنان 0.91 - کیلوگرمبنگاه تهران291,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد سمنان 11 - کیلوگرمبنگاه تهران296,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد سمنان 11 - کیلوگرمکارخانه292,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد سمنان 11.25 - کیلوگرمبنگاه تهران291,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد سمنان 11.25 - کیلوگرمکارخانه293,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد سمنان 1.251 - کیلوگرمبنگاه تهران296,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد سمنان 1.51 - کیلوگرمبنگاه تهران291,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد سمنان 0.81 - کیلوگرمکارخانه292,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد سمنان 0.81.25 - کیلوگرمبنگاه تهران295,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد سمنان 0.81.25 - کیلوگرمکارخانه292,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد سمنان 0.91 - کیلوگرمکارخانه289,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد سمنان 0.91.25 - کیلوگرمبنگاه تهران292,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد سمنان 0.91.25 - کیلوگرمکارخانه289,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد سمنان 1.251 - کیلوگرمکارخانه289,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد سمنان 1.251.25 - کیلوگرمبنگاه تهران291,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد سمنان 1.251.25 - کیلوگرمکارخانه289,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد سمنان 1.51 - کیلوگرمکارخانه288,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد سمنان 1.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران291,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد سمنان 1.51.25 - کیلوگرمکارخانه289,00002-بهمن-00