قیمت ورق گالوانیزه فولاد شهرکرد

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد شهرکرد 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران320,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد شهرکرد 0.51 - کیلوگرمکارخانه315,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد شهرکرد 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران320,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد شهرکرد 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه315,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد شهرکرد 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران315,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد شهرکرد 0.61 - کیلوگرمکارخانه310,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد شهرکرد 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران315,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد شهرکرد 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه312,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد شهرکرد 0.71 - کیلوگرمبنگاه تهران301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد شهرکرد 0.71 - کیلوگرمکارخانه298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد شهرکرد 0.71.25 - کیلوگرمبنگاه تهران303,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد شهرکرد 0.71.25 - کیلوگرمکارخانه298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد شهرکرد 0.81 - کیلوگرمبنگاه تهران303,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد شهرکرد 0.81 - کیلوگرمکارخانه295,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد شهرکرد 0.81.25 - کیلوگرمبنگاه تهران299,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد شهرکرد 0.81.25 - کیلوگرمکارخانه295,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد شهرکرد 0.91 - کیلوگرمبنگاه تهران301,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد شهرکرد 0.91 - کیلوگرمکارخانه297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد شهرکرد 0.91.25 - کیلوگرمبنگاه تهران303,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد شهرکرد 0.91.25 - کیلوگرمکارخانه297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد شهرکرد 11.25 - کیلوگرمبنگاه تهران300,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد شهرکرد 11.25 - کیلوگرمکارخانه296,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد شهرکرد 11 - کیلوگرمبنگاه تهران302,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1 فولاد شهرکرد 11 - کیلوگرمکارخانه296,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد شهرکرد 1.251 - کیلوگرمبنگاه تهران299,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد شهرکرد 1.251 - کیلوگرمکارخانه294,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد شهرکرد 1.251.25 - کیلوگرمبنگاه تهران299,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد شهرکرد 1.251.25 - کیلوگرمکارخانه295,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد شهرکرد 1.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران298,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد شهرکرد 1.51 - کیلوگرمبنگاه تهران299,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد شهرکرد 1.51 - کیلوگرمکارخانه297,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد شهرکرد 1.51.25 - کیلوگرمکارخانه294,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 2 فولاد شهرکرد 21 - کیلوگرمبنگاه تهران302,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 2 فولاد شهرکرد 21 - کیلوگرمکارخانه299,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 2 فولاد شهرکرد 21.25 - کیلوگرمبنگاه تهران304,00002-بهمن-00
ورق گالوانیزه 2 فولاد شهرکرد 21.25 - کیلوگرمکارخانه299,00002-بهمن-00