قیمت میلگرد آذر فولاد امین

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار آذر فولاد امین 10 - A2کیلوگرمبنگاه تهران181,00004-مرداد-00
میلگرد 10 آجدار آذر فولاد امین 10 - A2کیلوگرمکارخانه177,00004-مرداد-00
میلگرد 12 آجدار آذر فولاد امین 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران181,00004-مرداد-00
میلگرد 12 آجدار آذر فولاد امین 12 - A3کیلوگرمکارخانه177,00004-مرداد-00
میلگرد 14 آجدار آذر فولاد امین 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران178,00004-مرداد-00
میلگرد 14 آجدار آذر فولاد امین 14 - A3کیلوگرمکارخانه174,00004-مرداد-00
میلگرد 16 آجدار آذر فولاد امین 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران178,00004-مرداد-00
میلگرد 16 آجدار آذر فولاد امین 16 - A3کیلوگرمکارخانه174,00004-مرداد-00
میلگرد 18 آجدار آذر فولاد امین 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران178,00004-مرداد-00
میلگرد 18 آجدار آذر فولاد امین 18 - A3کیلوگرمکارخانه174,00004-مرداد-00
میلگرد 20 آجدار آذر فولاد امین 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران178,00004-مرداد-00
میلگرد 20 آجدار آذر فولاد امین 20 - A3کیلوگرمکارخانه174,00004-مرداد-00
میلگرد 22 آجدار آذر فولاد امین 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران178,00004-مرداد-00
میلگرد 22 آجدار آذر فولاد امین 22 - A3کیلوگرمکارخانه174,00004-مرداد-00
میلگرد 25 آجدار آذر فولاد امین 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران178,00004-مرداد-00
میلگرد 25 آجدار آذر فولاد امین 25 - A3کیلوگرمکارخانه174,00004-مرداد-00
میلگرد 28 آجدار آذر فولاد امین 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران178,00004-مرداد-00
میلگرد 28 آجدار آذر فولاد امین 28 - A3کیلوگرمکارخانه174,00004-مرداد-00
میلگرد 32 آجدار آذر فولاد امین 32 - A3کیلوگرمبنگاه تهران178,00004-مرداد-00
میلگرد 32 آجدار آذر فولاد امین 32 - A3کیلوگرمکارخانه174,00004-مرداد-00
میلگرد 8 آجدار آذر فولاد امین 8 - A2کیلوگرمبنگاه تهران183,00004-مرداد-00
میلگرد 8 آجدار آذر فولاد امین 8 - A2کیلوگرمکارخانه179,00004-مرداد-00