قیمت میلگرد فولاد قزوین

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد قزوین 10 - A3کیلوگرمبنگاه تهران171,00004-مرداد-00
میلگرد 10 آجدار فولاد قزوین 10 - A3کیلوگرمکارخانه167,00004-مرداد-00
میلگرد 10 آجدار فولاد قزوین 10 - A3کیلوگرمکارخانه167,00004-مرداد-00
میلگرد 12 آجدار فولاد قزوین 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران171,00004-مرداد-00
میلگرد 12 آجدار فولاد قزوین 12 - A3کیلوگرمکارخانه167,00004-مرداد-00
میلگرد 14 آجدار فولاد قزوین 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران171,00004-مرداد-00
میلگرد 14 آجدار فولاد قزوین 14 - A3کیلوگرمکارخانه167,00004-مرداد-00
میلگرد 16 آجدار فولاد قزوین 16 - A3کیلوگرمکارخانه167,00004-مرداد-00
میلگرد 16 آجدار فولاد قزوین 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران171,00004-مرداد-00
میلگرد 18 آجدار فولاد قزوین 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران151,50002-بهمن-00
میلگرد 18 آجدار فولاد قزوین 18 - A3کیلوگرمکارخانه167,00004-مرداد-00
میلگرد 8 آجدار فولاد قزوین 8 - A3کیلوگرمبنگاه تهران174,00004-مرداد-00
میلگرد 8 آجدار فولاد قزوین 8 - A3کیلوگرمکارخانه170,00004-مرداد-00