قیمت میلگرد فولاد هیربد

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 14 آجدار فولاد هیربد 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران49,70028-دی-98
میلگرد 14 آجدار فولاد هیربد 14 - A3کیلوگرمکارخانه49,00028-دی-98
میلگرد 16 آجدار فولاد هیربد 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران49,70028-دی-98
میلگرد 16 آجدار فولاد هیربد 16 - A3کیلوگرمکارخانه49,00028-دی-98
میلگرد 18 آجدار فولاد هیربد 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران49,70028-دی-98
میلگرد 18 آجدار فولاد هیربد 18 - A3کیلوگرمکارخانه49,00028-دی-98
میلگرد 20 آجدار فولاد هیربد 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران49,70028-دی-98
میلگرد 20 آجدار فولاد هیربد 20 - A3کیلوگرمکارخانه49,00028-دی-98
میلگرد 22 آجدار فولاد هیربد 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران49,70028-دی-98
میلگرد 25 آجدار فولاد هیربد 25 - A3کیلوگرمکارخانه49,00028-دی-98
میلگرد 25 آجدار فولاد هیربد 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران49,70028-دی-98