قیمت میلگرد فولاد میانه

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 14 آجدار فولاد میانه 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران151,50002-بهمن-00
میلگرد 14 آجدار فولاد میانه 14 - A3کیلوگرمکارخانه148,50002-بهمن-00
میلگرد 16 آجدار فولاد میانه 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران151,50002-بهمن-00
میلگرد 16 آجدار فولاد میانه 16 - A3کیلوگرمکارخانه148,50002-بهمن-00
میلگرد 25 آجدار فولاد میانه 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران151,50002-بهمن-00
میلگرد 25 آجدار فولاد میانه 25 - A3کیلوگرمکارخانه148,50002-بهمن-00
میلگرد 28 آجدار فولاد میانه 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران151,50002-بهمن-00
میلگرد 28 آجدار فولاد میانه 28 - A3کیلوگرمکارخانه148,50002-بهمن-00
میلگرد 32 آجدار فولاد میانه 32 - A3کیلوگرمبنگاه تهران151,50002-بهمن-00
میلگرد 32 آجدار فولاد میانه 32 - A3کیلوگرمکارخانه148,50002-بهمن-00