قیمت فولاد صدر لرستان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 14 آجدار - بنگاه تهران فولاد صدر لرستان - - A3کیلوگرم25,00007-آذر-96
میلگرد 14 آجدار - کارخانه فولاد صدر لرستان - - A3کیلوگرم24,50007-آذر-96
میلگرد 16 آجدار - بنگاه تهران فولاد صدر لرستان - - A3کیلوگرم25,00007-آذر-96
میلگرد 16 آجدار - کارخانه فولاد صدر لرستان - - A3کیلوگرم24,50007-آذر-96
میلگرد 20 آجدار - بنگاه تهران فولاد صدر لرستان - - A3کیلوگرم25,00007-آذر-96
میلگرد 20 آجدار - کارخانه فولاد صدر لرستان - - A3کیلوگرم24,50007-آذر-96
میلگرد 28 آجدار - بنگاه تهران فولاد صدر لرستان - - A3کیلوگرم24,50007-آذر-96
میلگرد 28 آجدار - کارخانه فولاد صدر لرستان - - A3کیلوگرم25,00007-آذر-96
میلگرد 28 ساده - کارخانه فولاد صدر لرستان - - A3کیلوگرم25,00007-آذر-96
میلگرد 32 آجدار - بنگاه تهران فولاد صدر لرستان - - A3کیلوگرم24,50007-آذر-96
میلگرد 32 آجدار - کارخانه فولاد صدر لرستان - - A3کیلوگرم25,00007-آذر-96