قیمت میلگرد فولاد سیادان ابهر

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A2کیلوگرمبنگاه تهران153,50002-بهمن-00
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A2کیلوگرمکارخانه151,00002-بهمن-00
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A3کیلوگرمبنگاه تهران153,50002-بهمن-00
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A3کیلوگرمکارخانه151,00002-بهمن-00
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A2کیلوگرمبنگاه تهران153,50002-بهمن-00
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A2کیلوگرمکارخانه151,00002-بهمن-00
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران153,50002-بهمن-00
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A3کیلوگرمکارخانه151,00002-بهمن-00
میلگرد 14 آجدار فولاد سیادان ابهر 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران152,50002-بهمن-00
میلگرد 14 آجدار فولاد سیادان ابهر 14 - A3کیلوگرمکارخانه150,00002-بهمن-00
میلگرد 16 آجدار فولاد سیادان ابهر 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران152,50002-بهمن-00
میلگرد 16 آجدار فولاد سیادان ابهر 16 - A3کیلوگرمکارخانه150,00002-بهمن-00
میلگرد 18 آجدار فولاد سیادان ابهر 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران152,50002-بهمن-00
میلگرد 18 آجدار فولاد سیادان ابهر 18 - A3کیلوگرمکارخانه150,00002-بهمن-00
میلگرد 20 آجدار فولاد سیادان ابهر 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران152,50002-بهمن-00
میلگرد 20 آجدار فولاد سیادان ابهر 20 - A3کیلوگرمکارخانه150,00002-بهمن-00
میلگرد 22 آجدار فولاد سیادان ابهر 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران152,50002-بهمن-00
میلگرد 22 آجدار فولاد سیادان ابهر 22 - A3کیلوگرمکارخانه150,00002-بهمن-00
میلگرد 25 آجدار فولاد سیادان ابهر 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران152,50002-بهمن-00
میلگرد 25 آجدار فولاد سیادان ابهر 25 - A3کیلوگرمکارخانه150,00002-بهمن-00