قیمت میلگرد فولاد شاهرود

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد شاهرود 10 - A3کیلوگرمبنگاه تهران177,00026-مرداد-01
میلگرد 10 آجدار فولاد شاهرود 10 - A3کیلوگرمکارخانه174,50026-مرداد-01
میلگرد 12 آجدار فولاد شاهرود 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران175,50026-مرداد-01
میلگرد 12 آجدار فولاد شاهرود 12 - A3کیلوگرمکارخانه173,00026-مرداد-01
میلگرد 14 آجدار فولاد شاهرود 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران168,00026-مرداد-01
میلگرد 14 آجدار فولاد شاهرود 14 - A3کیلوگرمکارخانه165,50026-مرداد-01
میلگرد 16 آجدار فولاد شاهرود 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران168,00026-مرداد-01
میلگرد 16 آجدار فولاد شاهرود 16 - A3کیلوگرمکارخانه165,50026-مرداد-01
میلگرد 18 آجدار فولاد شاهرود 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران168,00026-مرداد-01
میلگرد 18 آجدار فولاد شاهرود 18 - A3کیلوگرمکارخانه165,50026-مرداد-01
میلگرد 20 آجدار فولاد شاهرود 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران168,00026-مرداد-01
میلگرد 20 آجدار فولاد شاهرود 20 - A3کیلوگرمکارخانه165,50026-مرداد-01
میلگرد 22 آجدار فولاد شاهرود 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران177,00004-مرداد-00
میلگرد 22 آجدار فولاد شاهرود 22 - A3کیلوگرمکارخانه173,50004-مرداد-00
میلگرد 25 آجدار فولاد شاهرود 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران177,00004-مرداد-00
میلگرد 25 آجدار فولاد شاهرود 25 - A3کیلوگرمکارخانه173,50004-مرداد-00