قیمت میلگرد فولاد شاهرود

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد شاهرود 10 - A3کیلوگرمبنگاه تهران160,00002-بهمن-00
میلگرد 10 آجدار فولاد شاهرود 10 - A3کیلوگرمکارخانه157,00002-بهمن-00
میلگرد 12 آجدار فولاد شاهرود 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران159,00002-بهمن-00
میلگرد 12 آجدار فولاد شاهرود 12 - A3کیلوگرمکارخانه156,00002-بهمن-00
میلگرد 14 آجدار فولاد شاهرود 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران156,00002-بهمن-00
میلگرد 14 آجدار فولاد شاهرود 14 - A3کیلوگرمکارخانه153,00002-بهمن-00
میلگرد 16 آجدار فولاد شاهرود 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران156,00002-بهمن-00
میلگرد 16 آجدار فولاد شاهرود 16 - A3کیلوگرمکارخانه153,00002-بهمن-00
میلگرد 18 آجدار فولاد شاهرود 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران156,00002-بهمن-00
میلگرد 18 آجدار فولاد شاهرود 18 - A3کیلوگرمکارخانه153,00002-بهمن-00
میلگرد 20 آجدار فولاد شاهرود 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران156,00002-بهمن-00
میلگرد 20 آجدار فولاد شاهرود 20 - A3کیلوگرمکارخانه153,00002-بهمن-00
میلگرد 22 آجدار فولاد شاهرود 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران177,00004-مرداد-00
میلگرد 22 آجدار فولاد شاهرود 22 - A3کیلوگرمکارخانه173,50004-مرداد-00
میلگرد 25 آجدار فولاد شاهرود 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران177,00004-مرداد-00
میلگرد 25 آجدار فولاد شاهرود 25 - A3کیلوگرمکارخانه173,50004-مرداد-00