قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران155,00002-بهمن-00
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان 12 - A3کیلوگرمکارخانه151,00002-بهمن-00
میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران150,00002-بهمن-00
میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان 14 - A3کیلوگرمکارخانه146,00002-بهمن-00
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن اصفهان 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران150,00002-بهمن-00
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن اصفهان 16 - A3کیلوگرمکارخانه146,00002-بهمن-00
میلگرد 18 آجدار ذوب آهن اصفهان 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران150,00002-بهمن-00
میلگرد 18 آجدار ذوب آهن اصفهان 18 - A3کیلوگرمکارخانه146,00002-بهمن-00
میلگرد 20 آجدار ذوب آهن اصفهان 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران150,00002-بهمن-00
میلگرد 20 آجدار ذوب آهن اصفهان 20 - A3کیلوگرمکارخانه146,00002-بهمن-00
میلگرد 22 آجدار ذوب آهن اصفهان 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران150,00002-بهمن-00
میلگرد 22 آجدار ذوب آهن اصفهان 22 - A3کیلوگرمکارخانه146,00002-بهمن-00
میلگرد 25 آجدار ذوب آهن اصفهان 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران150,00002-بهمن-00
میلگرد 25 آجدار ذوب آهن اصفهان 25 - A3کیلوگرمکارخانه146,00002-بهمن-00
میلگرد 28 آجدار ذوب آهن اصفهان 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران150,00002-بهمن-00
میلگرد 28 آجدار ذوب آهن اصفهان 28 - A3کیلوگرمکارخانه146,00002-بهمن-00
میلگرد 30 آجدار ذوب آهن اصفهان 30 - A3کیلوگرمبنگاه تهران150,00002-بهمن-00
میلگرد 32 آجدار ذوب آهن اصفهان 32 - A3کیلوگرمبنگاه تهران159,50002-بهمن-00
میلگرد 32 آجدار ذوب آهن اصفهان 32 - A3کیلوگرمکارخانه145,50002-بهمن-00