قیمت Rebar

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدیاطلاعاتنمودار
China, Rebar, FOB Rebar - - -tonne52928-شهریور-02
( % -0.18)
CIS, Rebar, FOB Rebar - - -tonne15-آذر-01
87.5
( % 15.21)
Turkey, Rebar, FOB Rebar - - -tonne56528-شهریور-02
( % -0.35)