قیمت Rebar

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
China, Rebar, FOB Rebar - - - tonne52422-خرداد-03
( % -0.19)
CIS, Rebar, FOB Rebar - - - tonne15-آذر-01
87.5
( % 15.21)
Turkey, Rebar, FOB Rebar - - - tonne57722-خرداد-03
5
( % 0.874)