قیمت Wire Rod

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
China, Wire Rod, FOB Wire Rod - - - tonne11-تیر-01
( % -5.44)
CIS, Wire Rod, FOB Wire Rod - - - tonne11-تیر-01
Turkey, Wire Rod, FOB Wire Rod - - - tonne11-تیر-01
( % -1.33)