قیمت Wire Rod

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
China, Wire Rod, FOB Wire Rod - - - tonne54025-ارديبهشت-03
3
( % 0.558)
CIS, Wire Rod, FOB Wire Rod - - - tonne54025-ارديبهشت-03
Turkey, Wire Rod, FOB Wire Rod - - - tonne60025-ارديبهشت-03
( % -0.41)