قیمت شمش شمش

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
بیلت فابریک 100*100 شمش - 100*1005SPکیلوگرمیزد149,50003-آبان-00
5500
( % 3.819)
بیلت فابریک 100*100 شمش - 100*1005SPکیلوگرمساوه150,30003-آبان-00
5500
( % 3.798)
بیلت فابریک 120*120 شمش - 120*1205SPکیلوگرمکاشان149,50003-آبان-00
5500
( % 3.819)
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرمقم150,30003-آبان-00
5500
( % 3.798)
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرماصفهان150,00003-آبان-00
6000
( % 4.166)
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرمیزد149,00003-آبان-00
5500
( % 3.832)
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرمساوه150,50003-آبان-00
5500
( % 3.793)
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرمسمنان149,50003-آبان-00
5500
( % 3.819)
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1253SPکیلوگرمقم150,50003-آبان-00
5500
( % 3.793)
بیلت فابریک 150*150 شمش - 150*1505SPکیلوگرماصفهان149,50003-آبان-00
5000
( % 3.460)
بیلت فابریک 150*150 شمش - 150*1505SPکیلوگرمیزد149,50003-آبان-00
5500
( % 3.819)
بیلت فابریک 150*150 شمش - 150*1505SPکیلوگرمقزوین150,50003-آبان-00
5500
( % 3.793)