قیمت شمش شمش

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
بیلت فابریک 100*100 شمش - 100*1005SPکیلوگرمیزد214,50004-مهر-02
11500
( % 5.665)
بیلت فابریک 100*100 شمش - 100*1005SPکیلوگرمساوه219,00004-مهر-02
11500
( % 5.542)
بیلت فابریک 120*120 شمش - 120*1205SPکیلوگرمکاشان216,00004-مهر-02
11500
( % 5.623)
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرماصفهان214,50004-مهر-02
11500
( % 5.665)
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرمیزد217,00004-مهر-02
11500
( % 5.596)
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1253SPکیلوگرمقم220,00004-مهر-02
11500
( % 5.515)
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرمقم219,70004-مهر-02
11400
( % 5.472)
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرمساوه218,50004-مهر-02
11500
( % 5.555)
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرمسمنان218,50004-مهر-02
11500
( % 5.555)
بیلت فابریک 150*150 شمش - 150*1505SPکیلوگرماصفهان215,50004-مهر-02
11500
( % 5.637)
بیلت فابریک 150*150 شمش - 150*1505SPکیلوگرمیزد215,00004-مهر-02
11500
( % 5.651)
بیلت فابریک 150*150 شمش - 150*1505SPکیلوگرمقزوین220,00004-مهر-02
11500
( % 5.515)