قیمت شمش شمش

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
بیلت فابریک 100*100 شمش - 100*1005SPکیلوگرمیزد223,00002-تیر-03
بیلت فابریک 100*100 شمش - 100*1005SPکیلوگرمساوه227,00002-تیر-03
بیلت فابریک 120*120 شمش - 120*1205SPکیلوگرمکاشان220,00002-تیر-03
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرماصفهان222,00002-تیر-03
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرمیزد221,50002-تیر-03
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرمساوه225,50002-تیر-03
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرمسمنان225,50002-تیر-03
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1253SPکیلوگرمقم224,00002-تیر-03
بیلت فابریک 125*125 شمش - 125*1255SPکیلوگرمقم223,80002-تیر-03
بیلت فابریک 150*150 شمش - 150*1505SPکیلوگرماصفهان222,00002-تیر-03
بیلت فابریک 150*150 شمش - 150*1505SPکیلوگرمیزد223,00002-تیر-03
بیلت فابریک 150*150 شمش - 150*1505SPکیلوگرمقزوین227,50002-تیر-03