قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه-رنگی

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران363,00003-آبان-00
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه363,00003-آبان-00
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران359,00003-آبان-00
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه353,00003-آبان-00
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران363,00003-آبان-00
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه357,50003-آبان-00
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران363,00003-آبان-00
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه357,50003-آبان-00
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه354,00003-آبان-00
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران347,00003-آبان-00
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه351,00003-آبان-00
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران349,00003-آبان-00
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه354,00003-آبان-00
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران356,00003-آبان-00
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه354,00003-آبان-00
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران361,00003-آبان-00
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه358,00003-آبان-00
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه358,80003-آبان-00
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران354,00003-آبان-00
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران354,00003-آبان-00
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران349,00003-آبان-00
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه354,00003-آبان-00
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران348,00003-آبان-00
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه351,00003-آبان-00
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران354,00003-آبان-00
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه351,00003-آبان-00
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه356,00003-آبان-00
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران352,00003-آبان-00
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه354,00003-آبان-00
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران356,00003-آبان-00
ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران356,00003-آبان-00
ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه357,00003-آبان-00
ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه350,00003-آبان-00
ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه350,00003-آبان-00
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران359,00003-آبان-00
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه352,00003-آبان-00
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران358,00003-آبان-00
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه359,00003-آبان-00
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران364,00003-آبان-00
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه354,00003-آبان-00
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران349,00003-آبان-00
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه349,00003-آبان-00
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه351,00003-آبان-00
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران356,00003-آبان-00
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه358,00003-آبان-00
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران354,00003-آبان-00
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران354,00003-آبان-00
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه359,00003-آبان-00
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران349,00003-آبان-00
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه359,00003-آبان-00