قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه-رنگی

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه596,00027-خرداد-03
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران604,00027-خرداد-03
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران598,00027-خرداد-03
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه604,00027-خرداد-03
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران645,00027-خرداد-03
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران675,00027-خرداد-03
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه635,00027-خرداد-03
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه665,00027-خرداد-03
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران606,00027-خرداد-03
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران635,00027-خرداد-03
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه645,00027-خرداد-03
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه603,00027-خرداد-03
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه635,00027-خرداد-03
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه635,00027-خرداد-03
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران645,00027-خرداد-03
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران645,00027-خرداد-03
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران600,00027-خرداد-03
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه599,00027-خرداد-03
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه597,00027-خرداد-03
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران645,00027-خرداد-03
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران675,00027-خرداد-03
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه635,00027-خرداد-03
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران595,00027-خرداد-03
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه592,00027-خرداد-03
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه601,00027-خرداد-03
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران606,00027-خرداد-03
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران645,00027-خرداد-03
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران675,00027-خرداد-03
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه635,00027-خرداد-03
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه665,00027-خرداد-03
ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران601,00027-خرداد-03
ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه596,00027-خرداد-03
ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه635,00027-خرداد-03
ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه675,00027-خرداد-03
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران604,00027-خرداد-03
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران603,00027-خرداد-03
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه601,00027-خرداد-03
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه600,00027-خرداد-03
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه665,00027-خرداد-03
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران645,00027-خرداد-03
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران371,00008-اسفند-02
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه635,00027-خرداد-03
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران597,00027-خرداد-03
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه599,00027-خرداد-03
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه602,00027-خرداد-03
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران600,00027-خرداد-03
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران675,00027-خرداد-03
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران645,00027-خرداد-03
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه635,00027-خرداد-03
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه665,00027-خرداد-03