قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه-رنگی

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران494,00004-مهر-02
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه494,00004-مهر-02
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران488,00004-مهر-02
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه486,00004-مهر-02
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران494,00004-مهر-02
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه491,00004-مهر-02
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران494,00004-مهر-02
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه491,00004-مهر-02
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه493,00004-مهر-02
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران496,00004-مهر-02
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه491,00004-مهر-02
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران494,00004-مهر-02
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه496,00004-مهر-02
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران496,00004-مهر-02
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه490,00004-مهر-02
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران492,00004-مهر-02
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه489,00004-مهر-02
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه487,00004-مهر-02
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران490,00004-مهر-02
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران496,00004-مهر-02
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران496,00004-مهر-02
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه493,00004-مهر-02
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه491,00004-مهر-02
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران496,00004-مهر-02
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه482,00004-مهر-02
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران485,00004-مهر-02
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه485,00004-مهر-02
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران487,00004-مهر-02
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه487,00004-مهر-02
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران483,00004-مهر-02
ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران491,00004-مهر-02
ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه486,00004-مهر-02
ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه496,00004-مهر-02
ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه491,00004-مهر-02
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران494,00004-مهر-02
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه491,00004-مهر-02
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران493,00004-مهر-02
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه490,00004-مهر-02
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران371,00029-مرداد-02
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه496,00004-مهر-02
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران496,00004-مهر-02
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه493,00004-مهر-02
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه492,00004-مهر-02
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران487,00004-مهر-02
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه489,00004-مهر-02
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران490,00004-مهر-02
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه496,00004-مهر-02
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران496,00004-مهر-02
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه491,00004-مهر-02
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران493,00004-مهر-02