قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه-رنگی

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران355,00006-مرداد-00
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه350,00006-مرداد-00
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران346,00006-مرداد-00
ورق آبی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه342,00006-مرداد-00
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران354,00006-مرداد-00
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه351,00006-مرداد-00
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران354,00006-مرداد-00
ورق آبی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه351,00006-مرداد-00
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه350,00006-مرداد-00
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران355,00006-مرداد-00
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه348,00006-مرداد-00
ورق زرد 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران352,00006-مرداد-00
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه350,00006-مرداد-00
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران355,00006-مرداد-00
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه357,00006-مرداد-00
ورق زرد 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران355,00006-مرداد-00
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه357,00006-مرداد-00
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه257,00006-مرداد-00
ورق سبز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران359,80006-مرداد-00
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران355,00006-مرداد-00
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران355,00006-مرداد-00
ورق سبز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه350,00006-مرداد-00
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه351,00006-مرداد-00
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران352,00006-مرداد-00
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه349,00006-مرداد-00
ورق سفید 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران352,00006-مرداد-00
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران357,00006-مرداد-00
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه353,00006-مرداد-00
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران355,00006-مرداد-00
ورق سفید 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه355,00006-مرداد-00
ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران355,00006-مرداد-00
ورق قرمز 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه352,00006-مرداد-00
ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه351,00006-مرداد-00
ورق قرمز 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه351,00006-مرداد-00
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران355,00006-مرداد-00
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه360,00006-مرداد-00
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران353,00006-مرداد-00
ورق قهوه ای 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه359,00006-مرداد-00
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00006-مرداد-00
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه365,00006-مرداد-00
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران355,00006-مرداد-00
ورق قهوه ای 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه350,00006-مرداد-00
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمکارخانه355,00006-مرداد-00
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران352,00006-مرداد-00
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه357,00006-مرداد-00
ورق نارنجی 0.5 فولاد مبارکه-رنگی 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران359,00006-مرداد-00
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00006-مرداد-00
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمکارخانه355,00006-مرداد-00
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00006-مرداد-00
ورق نارنجی 0.6 فولاد مبارکه-رنگی 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه350,00006-مرداد-00