قیمت ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41 - کیلوگرمبنگاه تهران455,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41 - کیلوگرمکارخانه450,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41.25 - کیلوگرمبنگاه تهران455,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.41.25 - کیلوگرمکارخانه450,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران450,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران425,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61 - کیلوگرمکارخانه420,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران415,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه400,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71 - کیلوگرمبنگاه تهران395,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71 - کیلوگرمکارخانه376,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71.25 - کیلوگرمبنگاه تهران350,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.71.25 - کیلوگرمکارخانه395,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81 - کیلوگرمبنگاه تهران340,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81 - کیلوگرمکارخانه395,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81.25 - کیلوگرمبنگاه تهران395,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.81.25 - کیلوگرمکارخانه390,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91 - کیلوگرمبنگاه تهران395,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11 - کیلوگرمبنگاه تهران395,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251 - کیلوگرمبنگاه تهران395,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.51 - کیلوگرمبنگاه تهران395,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51 - کیلوگرمکارخانه445,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران440,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه435,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91 - کیلوگرمکارخانه390,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91.25 - کیلوگرمبنگاه تهران395,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.91.25 - کیلوگرمکارخانه390,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11 - کیلوگرمکارخانه390,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11.25 - کیلوگرمبنگاه تهران395,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 1 فولاد امیرکبیر کاشان 11.25 - کیلوگرمکارخانه390,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251 - کیلوگرمکارخانه390,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251.25 - کیلوگرمبنگاه تهران395,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.251.25 - کیلوگرمکارخانه390,00012-بهمن-01
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.51 - کیلوگرمکارخانه390,00012-بهمن-01