قیمت ورق گالوانیزه فولاد هفت الماس

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدیاطلاعاتنمودار
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس0.41 -کیلوگرمبنگاه اصفهان293,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس0.41 -کیلوگرمکارخانه290,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس0.41.25 -کیلوگرمبنگاه اصفهان295,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.4 فولاد هفت الماس0.41.25 -کیلوگرمکارخانه290,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس0.51 -کیلوگرمبنگاه اصفهان290,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس0.51 -کیلوگرمکارخانه295,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس0.51.25 -کیلوگرمبنگاه اصفهان265,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.5 فولاد هفت الماس0.51.25 -کیلوگرمکارخانه288,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس0.61 -کیلوگرمبنگاه اصفهان291,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس0.61 -کیلوگرمکارخانه290,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس0.61.25 -کیلوگرمبنگاه اصفهان286,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.6 فولاد هفت الماس0.61.25 -کیلوگرمکارخانه287,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس0.71.25 -کیلوگرمبنگاه اصفهان290,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس0.71.25 -کیلوگرمکارخانه285,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس0.71 -کیلوگرمبنگاه اصفهان291,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.7 فولاد هفت الماس0.71 -کیلوگرمکارخانه285,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس0.81 -کیلوگرمبنگاه اصفهان290,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس0.81 -کیلوگرمکارخانه285,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس0.81.25 -کیلوگرمبنگاه اصفهان290,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.8 فولاد هفت الماس0.81.25 -کیلوگرمکارخانه285,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس0.91 -کیلوگرمبنگاه اصفهان292,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس11 -کیلوگرمبنگاه اصفهان285,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس1.251 -کیلوگرمبنگاه اصفهان285,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس1.251 -کیلوگرمکارخانه280,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس1.251.25 -کیلوگرمبنگاه اصفهان285,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 1.25 فولاد هفت الماس1.251.25 -کیلوگرمکارخانه280,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس1.51 -کیلوگرمبنگاه اصفهان285,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس21 -کیلوگرمبنگاه اصفهان280,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس0.91.25 -کیلوگرمبنگاه اصفهان290,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس0.91.25 -کیلوگرمکارخانه285,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 0.9 فولاد هفت الماس0.91 -کیلوگرمکارخانه288,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس11 -کیلوگرمکارخانه280,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس11.25 -کیلوگرمبنگاه اصفهان285,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 1 فولاد هفت الماس11.25 -کیلوگرمکارخانه280,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس1.51 -کیلوگرمکارخانه280,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس1.51.25 -کیلوگرمبنگاه اصفهان285,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 1.5 فولاد هفت الماس1.51.25 -کیلوگرمکارخانه280,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 2 فولاد هفت الماس21.25 -کیلوگرمکارخانه280,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس2.51 -کیلوگرمکارخانه295,00005-آذر-01
ورق گالوانیزه 2.5 فولاد هفت الماس2.51.25 -کیلوگرمبنگاه اصفهان290,00005-آذر-01