قیمت ورق سیاه ضخیم بار فولاد گیلان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 4 فولاد گیلان 41.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 51 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 5 فولاد گیلان 56*1 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81.25 - کیلوگرمکارخانه300,00004-مهر-02
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81.25 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00004-مهر-02