قیمت ورق سیاه ضخیم بار فولاد گیلان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101.25 - کیلوگرمکارخانه280,00012-بهمن-01
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 101.25 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-بهمن-01
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1.25 - کیلوگرمکارخانه280,00012-بهمن-01
ورق سیاه 10 فولاد گیلان 106*1.25 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-بهمن-01
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1.25 - کیلوگرمکارخانه280,00012-بهمن-01
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 126*1.25 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-بهمن-01
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121.25 - کیلوگرمکارخانه280,00012-بهمن-01
ورق سیاه 12 فولاد گیلان 121.25 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-بهمن-01
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1.25 - کیلوگرمکارخانه280,00012-بهمن-01
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 156*1.25 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-بهمن-01
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151.25 - کیلوگرمکارخانه280,00012-بهمن-01
ورق سیاه 15 فولاد گیلان 151.25 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-بهمن-01
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1.25 - کیلوگرمکارخانه280,00012-بهمن-01
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 66*1.25 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-بهمن-01
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61.25 - کیلوگرمکارخانه280,00012-بهمن-01
ورق سیاه 6 فولاد گیلان 61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-بهمن-01
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1.25 - کیلوگرمکارخانه280,00012-بهمن-01
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 86*1.25 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-بهمن-01
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81.25 - کیلوگرمکارخانه280,00012-بهمن-01
ورق سیاه 8 فولاد گیلان 81.25 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-بهمن-01