قیمت ورق سیاه نازک بار فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 22*1 - کیلوگرمبنگاه اصفهان345,00004-مهر-02
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 22.5*1.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان350,00004-مهر-02
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21 - کیلوگرمکارخانه340,00004-مهر-02
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21 - کیلوگرمکارخانه340,00004-مهر-02
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان345,00004-مهر-02
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21.25 - کیلوگرمکارخانه343,00004-مهر-02
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.52*1 - کیلوگرمبنگاه اصفهان327,00004-مهر-02
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.52.5*1.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان325,00004-مهر-02
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51 - کیلوگرمبنگاه اصفهان327,00004-مهر-02
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51 - کیلوگرمبنگاه اصفهان327,00004-مهر-02
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51.25 - کیلوگرمکارخانه325,00004-مهر-02
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان330,00004-مهر-02
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 36*1.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان330,00004-مهر-02
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.5 - کیلوگرمکارخانه330,00004-مهر-02
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31 - کیلوگرمبنگاه اصفهان325,00004-مهر-02
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان327,00004-مهر-02
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.5 - کیلوگرمکارخانه326,00004-مهر-02
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 32*1 - کیلوگرمبنگاه اصفهان325,00004-مهر-02
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 32.5*1.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان330,00004-مهر-02
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31 - کیلوگرمکارخانه326,00004-مهر-02
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.25 - کیلوگرمکارخانه327,00004-مهر-02