قیمت ورق سیاه نازک بار فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 22*1 - کیلوگرمبنگاه اصفهان450,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21 - کیلوگرمکارخانه445,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 22.5*1.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان455,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21 - کیلوگرمکارخانه445,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21.25 - کیلوگرمکارخانه448,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان450,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51 - کیلوگرمبنگاه اصفهان445,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان435,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51.25 - کیلوگرمکارخانه430,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51 - کیلوگرمبنگاه اصفهان445,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.52.5*1.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان430,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.52*1 - کیلوگرمبنگاه اصفهان432,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان432,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 32*1 - کیلوگرمبنگاه اصفهان445,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 36*1.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان435,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31 - کیلوگرمکارخانه445,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.5 - کیلوگرمکارخانه431,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31 - کیلوگرمبنگاه اصفهان445,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.25 - کیلوگرمکارخانه432,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.5 - کیلوگرمکارخانه435,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 32.5*1.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان435,00030-ارديبهشت-03