قیمت ورق سیاه نازک بار فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21 - کیلوگرمکارخانه325,00012-بهمن-01
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 22*1 - کیلوگرمبنگاه اصفهان320,00012-بهمن-01
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21 - کیلوگرمکارخانه320,00012-بهمن-01
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 22.5*1.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان317,00012-بهمن-01
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان318,00012-بهمن-01
ورق سیاه 2 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 21.25 - کیلوگرمکارخانه317,00012-بهمن-01
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.52*1 - کیلوگرمبنگاه اصفهان320,00012-بهمن-01
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.52.5*1.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان315,00012-بهمن-01
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51 - کیلوگرمبنگاه اصفهان325,00012-بهمن-01
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51 - کیلوگرمبنگاه اصفهان320,00012-بهمن-01
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51.25 - کیلوگرمکارخانه317,00012-بهمن-01
ورق سیاه 2/5 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 2.51.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان315,00012-بهمن-01
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 36*1.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان315,00012-بهمن-01
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.5 - کیلوگرمکارخانه315,00012-بهمن-01
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31 - کیلوگرمبنگاه اصفهان315,00012-بهمن-01
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان210,00012-بهمن-01
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.5 - کیلوگرمکارخانه320,00012-بهمن-01
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 32*1 - کیلوگرمبنگاه اصفهان320,00012-بهمن-01
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 32.5*1.25 - کیلوگرمبنگاه اصفهان315,00012-بهمن-01
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31 - کیلوگرمکارخانه320,00012-بهمن-01
ورق سیاه 3 فولاد مبارکه اصفهان-نازک بار 31.25 - کیلوگرمکارخانه315,00012-بهمن-01