قیمت ورق سیاه ضخیم بار اکسین

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق سیاه 10 اکسین 106*2 - کیلوگرمبنگاه تهران465,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 10 اکسین 1012*2 - کیلوگرمکارخانه455,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 10 اکسین 1012*2 - کیلوگرمکارخانه455,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 10 اکسین 1012*2 - کیلوگرمبنگاه تهران465,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 12 اکسین 126*2 - کیلوگرمبنگاه تهران420,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 12 اکسین 126*2 - کیلوگرمکارخانه410,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 12 اکسین 1212*2 - کیلوگرمبنگاه تهران420,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 12 اکسین 1212*2 - کیلوگرمکارخانه410,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 15 اکسین 1512*2 - کیلوگرمکارخانه410,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 15 اکسین 156*2 - کیلوگرمکارخانه410,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 15 اکسین 1512*2 - کیلوگرمبنگاه تهران420,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 15 اکسین 156*2 - کیلوگرمبنگاه تهران420,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 25 اکسین 2512*2 - کیلوگرمبنگاه تهران350,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 25 اکسین 2512*2 - کیلوگرمکارخانه340,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 30 اکسین 3012*2 - کیلوگرمبنگاه تهران357,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 30 اکسین 306*2 - کیلوگرمکارخانه347,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 30 اکسین 3012*2 - کیلوگرمکارخانه347,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 30 اکسین 306*2 - کیلوگرمبنگاه تهران357,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 35 اکسین 3512*2 - کیلوگرمکارخانه345,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 35 اکسین 356*2 - کیلوگرمبنگاه تهران355,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 35 اکسین 3512*2 - کیلوگرمبنگاه تهران355,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 35 اکسین 356*2 - کیلوگرمکارخانه345,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 40 اکسین 406*2 - کیلوگرمکارخانه350,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 40 اکسین 406*2 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 40 اکسین 4012*2 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 40 اکسین 4012*2 - کیلوگرمکارخانه350,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 45 اکسین 456*2 - کیلوگرمکارخانه350,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 45 اکسین 4512*2 - کیلوگرمبنگاه تهران350,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 45 اکسین 4512*2 - کیلوگرمکارخانه340,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 45 اکسین 456*2 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 50 اکسین 506*2 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 50 اکسین 506*2 - کیلوگرمکارخانه350,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 50 اکسین 5012*2 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 50 اکسین 5012*2 - کیلوگرمکارخانه350,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 55 اکسین 5512*2 - کیلوگرمبنگاه تهران370,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 55 اکسین 556*2 - کیلوگرمکارخانه360,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 55 اکسین 5512*2 - کیلوگرمکارخانه360,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 60 اکسین 6012*2 - کیلوگرمکارخانه360,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 60 اکسین 6012*2 - کیلوگرمبنگاه تهران370,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 60 اکسین 606*2 - کیلوگرمکارخانه360,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 60 اکسین 606*2 - کیلوگرمبنگاه تهران370,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 20 اکسین 2012*2 - کیلوگرمکارخانه352,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 20 اکسین 206*2 - کیلوگرمبنگاه تهران362,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 20 اکسین 206*2 - کیلوگرمکارخانه352,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 20 اکسین 2012*2 - کیلوگرمبنگاه تهران362,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 25 اکسین 256*2 - کیلوگرمبنگاه تهران350,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 25 اکسین 256*2 - کیلوگرمکارخانه340,00030-ارديبهشت-03
ورق سیاه 55 اکسین 556*2 - کیلوگرمبنگاه تهران370,00030-ارديبهشت-03