قیمت ورق سیاه ضخیم بار اکسین

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق سیاه 10 اکسین 106*2 - کیلوگرمبنگاه تهران320,00012-بهمن-01
ورق سیاه 12 اکسین 126*2 - کیلوگرمبنگاه تهران320,00012-بهمن-01
ورق سیاه 12 اکسین 126*2 - کیلوگرمکارخانه310,00012-بهمن-01
ورق سیاه 15 اکسین 156*2 - کیلوگرمبنگاه تهران320,00012-بهمن-01
ورق سیاه 15 اکسین 156*2 - کیلوگرمکارخانه310,00012-بهمن-01
ورق سیاه 30 اکسین 306*2 - کیلوگرمکارخانه295,00012-بهمن-01
ورق سیاه 30 اکسین 306*2 - کیلوگرمبنگاه تهران305,00012-بهمن-01
ورق سیاه 35 اکسین 356*2 - کیلوگرمبنگاه تهران305,00012-بهمن-01
ورق سیاه 35 اکسین 356*2 - کیلوگرمکارخانه295,00012-بهمن-01
ورق سیاه 40 اکسین 406*2 - کیلوگرمبنگاه تهران305,00012-بهمن-01
ورق سیاه 40 اکسین 406*2 - کیلوگرمکارخانه295,00012-بهمن-01
ورق سیاه 45 اکسین 456*2 - کیلوگرمبنگاه تهران320,00012-بهمن-01
ورق سیاه 45 اکسین 456*2 - کیلوگرمکارخانه310,00012-بهمن-01
ورق سیاه 50 اکسین 506*2 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00012-بهمن-01
ورق سیاه 50 اکسین 506*2 - کیلوگرمکارخانه300,00012-بهمن-01
ورق سیاه 55 اکسین 556*2 - کیلوگرمکارخانه300,00012-بهمن-01
ورق سیاه 60 اکسین 606*2 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00012-بهمن-01
ورق سیاه 60 اکسین 606*2 - کیلوگرمکارخانه300,00012-بهمن-01
ورق سیاه 20 اکسین 206*2 - کیلوگرمبنگاه تهران305,00012-بهمن-01
ورق سیاه 20 اکسین 206*2 - کیلوگرمکارخانه295,00012-بهمن-01
ورق سیاه 25 اکسین 256*2 - کیلوگرمبنگاه تهران305,00012-بهمن-01
ورق سیاه 25 اکسین 256*2 - کیلوگرمکارخانه295,00012-بهمن-01
ورق سیاه 55 اکسین 556*2 - کیلوگرمبنگاه تهران310,00012-بهمن-01