قیمت نبشی فولاد تبریز

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
نبشی 10 فولاد تبریز 106 - کیلوگرمکارخانه270,00022-اسفند-01
نبشی 12 فولاد تبریز 126 - کیلوگرمکارخانه270,00022-اسفند-01
نبشی 2.5 فولاد تبریز 2.56 - کیلوگرمبنگاه تهران335,00022-اسفند-01
نبشی 2.5 فولاد تبریز 2.56 - کیلوگرمکارخانه330,00022-اسفند-01
نبشی 3 فولاد تبریز 36 - کیلوگرمبنگاه تهران305,00022-اسفند-01
نبشی 4 فولاد تبریز 46 - کیلوگرمبنگاه تهران270,00022-اسفند-01
نبشی 5 فولاد تبریز 56 - کیلوگرمبنگاه تهران270,00022-اسفند-01
نبشی 6 فولاد تبریز 66 - کیلوگرمکارخانه270,00022-اسفند-01
نبشی 6 فولاد تبریز 66 - کیلوگرمبنگاه تهران270,00022-اسفند-01
نبشی 8 فولاد تبریز 86 - کیلوگرمکارخانه270,00022-اسفند-01
نبشی 10 فولاد تبریز 106 - کیلوگرمبنگاه تهران265,00022-اسفند-01
نبشی 12 فولاد تبریز 126 - کیلوگرمبنگاه تهران265,00022-اسفند-01
نبشی 3 فولاد تبریز 36 - کیلوگرمکارخانه300,00022-اسفند-01
نبشی 4 فولاد تبریز 46 - کیلوگرمکارخانه265,00022-اسفند-01
نبشی 5 فولاد تبریز 56 - کیلوگرمکارخانه265,00022-اسفند-01
نبشی 6 فولاد تبریز 66 - کیلوگرمبنگاه تهران265,00022-اسفند-01
نبشی 8 فولاد تبریز 86 - کیلوگرمبنگاه تهران265,00022-اسفند-01