قیمت نبشی فولاد تبریز

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدیاطلاعاتنمودار
نبشی 10 فولاد تبریز106 -کیلوگرمکارخانه162,00005-آذر-01
نبشی 12 فولاد تبریز126 -کیلوگرمکارخانه168,00005-آذر-01
نبشی 2.5 فولاد تبریز2.56 -کیلوگرمبنگاه تهران175,00005-آذر-01
نبشی 2.5 فولاد تبریز2.56 -کیلوگرمکارخانه05-آذر-01
نبشی 3 فولاد تبریز36 -کیلوگرمبنگاه تهران190,00005-آذر-01
نبشی 4 فولاد تبریز46 -کیلوگرمبنگاه تهران176,00005-آذر-01
نبشی 5 فولاد تبریز56 -کیلوگرمبنگاه تهران176,00005-آذر-01
نبشی 6 فولاد تبریز66 -کیلوگرمبنگاه تهران176,00005-آذر-01
نبشی 6 فولاد تبریز66 -کیلوگرمکارخانه176,00005-آذر-01
نبشی 8 فولاد تبریز86 -کیلوگرمکارخانه163,00005-آذر-01
نبشی 10 فولاد تبریز106 -کیلوگرمبنگاه تهران165,00005-آذر-01
نبشی 12 فولاد تبریز126 -کیلوگرمبنگاه تهران171,00005-آذر-01
نبشی 3 فولاد تبریز36 -کیلوگرمکارخانه185,00005-آذر-01
نبشی 4 فولاد تبریز46 -کیلوگرمکارخانه173,00005-آذر-01
نبشی 5 فولاد تبریز56 -کیلوگرمکارخانه173,00005-آذر-01
نبشی 6 فولاد تبریز66 -کیلوگرمبنگاه تهران173,00005-آذر-01
نبشی 8 فولاد تبریز86 -کیلوگرمبنگاه تهران166,00005-آذر-01