قیمت نبشی کارخانه های تهران

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدیاطلاعاتنمودار
نبشی 10 کارخانه های تهران106 -کیلوگرمبنگاه تهران165,00005-آذر-01
نبشی 12 کارخانه های تهران126 -کیلوگرمبنگاه تهران170,00005-آذر-01
نبشی 2.5 کارخانه های تهران2.56 -کیلوگرمبنگاه تهران200,00005-آذر-01
نبشی 2.5 کارخانه های تهران2.56 -کیلوگرمکارخانه198,00005-آذر-01
نبشی 3 کارخانه های تهران36 -کیلوگرمبنگاه تهران190,00005-آذر-01
نبشی 4 کارخانه های تهران46 -کیلوگرمبنگاه تهران175,00005-آذر-01
نبشی 5 کارخانه های تهران56 -کیلوگرمبنگاه تهران175,00005-آذر-01
نبشی 5 کارخانه های تهران46 -کیلوگرمبنگاه تهران175,00005-آذر-01
نبشی 5 کارخانه های تهران46 -کیلوگرمکارخانه172,00005-آذر-01
نبشی 6 کارخانه های تهران66 -کیلوگرمبنگاه تهران175,00005-آذر-01
نبشی 6 کارخانه های تهران66 -کیلوگرمکارخانه172,00005-آذر-01
نبشی 6 کارخانه های تهران66 -کیلوگرمبنگاه تهران175,00005-آذر-01
نبشی 6 کارخانه های تهران56 -کیلوگرمبنگاه تهران175,00005-آذر-01
نبشی 6 کارخانه های تهران56 -کیلوگرمکارخانه172,00005-آذر-01
نبشی 8 کارخانه های تهران86 -کیلوگرمبنگاه تهران165,00005-آذر-01
نبشی 8 کارخانه های تهران86 -کیلوگرمبنگاه تهران165,00005-آذر-01
نبشی 8 کارخانه های تهران86 -کیلوگرمکارخانه162,00005-آذر-01
نبشی 8 کارخانه های تهران812 -کیلوگرمبنگاه تهران170,00005-آذر-01
نبشی 8 کارخانه های تهران812 -کیلوگرمکارخانه167,00005-آذر-01
نبشی 10 کارخانه های تهران106 -کیلوگرمکارخانه162,00005-آذر-01
نبشی 12 کارخانه های تهران126 -کیلوگرمکارخانه167,00005-آذر-01
نبشی 3 کارخانه های تهران36 -کیلوگرمکارخانه187,00005-آذر-01
نبشی 4 کارخانه های تهران46 -کیلوگرمکارخانه172,00005-آذر-01
نبشی 5 کارخانه های تهران56 -کیلوگرمکارخانه172,00005-آذر-01
نبشی 6 کارخانه های تهران66 -کیلوگرمکارخانه172,00005-آذر-01
نبشی 8 کارخانه های تهران86 -کیلوگرمکارخانه162,00005-آذر-01