قیمت نبشی کارخانه های تهران

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
نبشی 10 کارخانه های تهران 106 - کیلوگرمبنگاه تهران245,00008-آذر-02
نبشی 12 کارخانه های تهران 126 - کیلوگرمبنگاه تهران245,00008-آذر-02
نبشی 2.5 کارخانه های تهران 2.56 - کیلوگرمکارخانه255,00008-آذر-02
نبشی 2.5 کارخانه های تهران 2.56 - کیلوگرمبنگاه تهران260,00008-آذر-02
نبشی 3 کارخانه های تهران 36 - کیلوگرمبنگاه تهران260,00008-آذر-02
نبشی 4 کارخانه های تهران 46 - کیلوگرمبنگاه تهران260,00008-آذر-02
نبشی 5 کارخانه های تهران 56 - کیلوگرمبنگاه تهران245,00008-آذر-02
نبشی 5 کارخانه های تهران 46 - کیلوگرمکارخانه245,00008-آذر-02
نبشی 5 کارخانه های تهران 46 - کیلوگرمبنگاه تهران250,00008-آذر-02
نبشی 6 کارخانه های تهران 56 - کیلوگرمبنگاه تهران250,00008-آذر-02
نبشی 6 کارخانه های تهران 66 - کیلوگرمبنگاه تهران245,00008-آذر-02
نبشی 6 کارخانه های تهران 56 - کیلوگرمکارخانه245,00008-آذر-02
نبشی 6 کارخانه های تهران 66 - کیلوگرمکارخانه245,00008-آذر-02
نبشی 6 کارخانه های تهران 66 - کیلوگرمبنگاه تهران250,00008-آذر-02
نبشی 8 کارخانه های تهران 812 - کیلوگرمبنگاه تهران250,00008-آذر-02
نبشی 8 کارخانه های تهران 812 - کیلوگرمکارخانه245,00008-آذر-02
نبشی 8 کارخانه های تهران 86 - کیلوگرمبنگاه تهران245,00008-آذر-02
نبشی 8 کارخانه های تهران 86 - کیلوگرمکارخانه245,00008-آذر-02
نبشی 8 کارخانه های تهران 86 - کیلوگرمبنگاه تهران250,00008-آذر-02
نبشی 10 کارخانه های تهران 106 - کیلوگرمکارخانه240,00008-آذر-02
نبشی 12 کارخانه های تهران 126 - کیلوگرمکارخانه240,00008-آذر-02
نبشی 3 کارخانه های تهران 36 - کیلوگرمکارخانه255,00008-آذر-02
نبشی 4 کارخانه های تهران 46 - کیلوگرمکارخانه240,00008-آذر-02
نبشی 5 کارخانه های تهران 56 - کیلوگرمکارخانه240,00008-آذر-02
نبشی 6 کارخانه های تهران 66 - کیلوگرمکارخانه240,00008-آذر-02
نبشی 8 کارخانه های تهران 86 - کیلوگرمکارخانه240,00008-آذر-02