قیمت ورق روغنی فولاد غرب آسیا

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41 - کیلوگرمبنگاه تهران440,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران435,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران415,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41 - کیلوگرمکارخانه435,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41.25 - کیلوگرمبنگاه تهران440,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41.25 - کیلوگرمکارخانه435,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51 - کیلوگرمکارخانه430,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران425,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه420,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران405,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه400,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61 - کیلوگرمکارخانه410,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71.25 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71.25 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81.25 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81.25 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91.25 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91.25 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11.25 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11.25 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251.25 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251.25 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51.25 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21.25 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21.25 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01