قیمت ورق روغنی فولاد غرب آسیا

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41 - کیلوگرمبنگاه تهران299,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران287,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران279,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71 - کیلوگرمبنگاه تهران277,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81 - کیلوگرمبنگاه تهران277,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41.25 - کیلوگرمبنگاه تهران292,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41.25 - کیلوگرمکارخانه297,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.4 فولاد غرب آسیا 0.41 - کیلوگرمکارخانه296,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51 - کیلوگرمکارخانه292,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران289,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.5 فولاد غرب آسیا 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه286,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61 - کیلوگرمکارخانه290,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران279,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.6 فولاد غرب آسیا 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه287,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71 - کیلوگرمکارخانه274,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71.25 - کیلوگرمبنگاه تهران276,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.7 فولاد غرب آسیا 0.71.25 - کیلوگرمکارخانه271,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81 - کیلوگرمکارخانه274,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81.25 - کیلوگرمبنگاه تهران277,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.8 فولاد غرب آسیا 0.81.25 - کیلوگرمکارخانه274,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91 - کیلوگرمکارخانه272,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91.25 - کیلوگرمبنگاه تهران273,00026-مرداد-01
ورق روغنی 0.9 فولاد غرب آسیا 0.91.25 - کیلوگرمکارخانه270,00026-مرداد-01
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11 - کیلوگرمبنگاه تهران282,00026-مرداد-01
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11 - کیلوگرمکارخانه277,00026-مرداد-01
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11.25 - کیلوگرمبنگاه تهران282,00026-مرداد-01
ورق روغنی 1 فولاد غرب آسیا 11.25 - کیلوگرمکارخانه277,00026-مرداد-01
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251 - کیلوگرمبنگاه تهران276,00026-مرداد-01
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251 - کیلوگرمکارخانه273,00026-مرداد-01
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251.25 - کیلوگرمبنگاه تهران275,00026-مرداد-01
ورق روغنی 1.25 فولاد غرب آسیا 1.251.25 - کیلوگرمکارخانه277,00026-مرداد-01
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51 - کیلوگرمبنگاه تهران276,00026-مرداد-01
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51 - کیلوگرمکارخانه277,00026-مرداد-01
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران276,00026-مرداد-01
ورق روغنی 1.5 فولاد غرب آسیا 1.51.25 - کیلوگرمکارخانه273,00026-مرداد-01
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21 - کیلوگرمبنگاه تهران282,00026-مرداد-01
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21 - کیلوگرمکارخانه280,00026-مرداد-01
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21.25 - کیلوگرمبنگاه تهران282,00026-مرداد-01
ورق روغنی 2 فولاد غرب آسیا 21.25 - کیلوگرمکارخانه280,00026-مرداد-01