قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41 - کیلوگرمبنگاه تهران435,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران425,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران430,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71 - کیلوگرمبنگاه تهران405,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81 - کیلوگرمبنگاه تهران390,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41.25 - کیلوگرمبنگاه تهران430,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41.25 - کیلوگرمکارخانه425,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41 - کیلوگرمکارخانه430,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51 - کیلوگرمکارخانه420,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران430,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه425,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61 - کیلوگرمکارخانه425,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران405,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه400,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71 - کیلوگرمکارخانه400,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71.25 - کیلوگرمبنگاه تهران405,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71.25 - کیلوگرمکارخانه400,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81 - کیلوگرمکارخانه390,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81.25 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81.25 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91.25 - کیلوگرمبنگاه تهران390,00012-بهمن-01
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91.25 - کیلوگرمکارخانه390,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11.25 - کیلوگرمبنگاه تهران380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11.25 - کیلوگرمکارخانه385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11 - کیلوگرمکارخانه385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251 - کیلوگرمبنگاه تهران380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251.25 - کیلوگرمبنگاه تهران385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251.25 - کیلوگرمکارخانه380,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51 - کیلوگرمبنگاه تهران390,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51 - کیلوگرمکارخانه385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران390,00012-بهمن-01
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51.25 - کیلوگرمکارخانه385,00012-بهمن-01
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21 - کیلوگرمبنگاه تهران420,00012-بهمن-01
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21 - کیلوگرمکارخانه410,00012-بهمن-01
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21.25 - کیلوگرمبنگاه تهران420,00012-بهمن-01
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21.25 - کیلوگرمکارخانه410,00012-بهمن-01