قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41 - کیلوگرمبنگاه تهران264,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران262,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران261,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71 - کیلوگرمبنگاه تهران260,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81 - کیلوگرمبنگاه تهران259,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91 - کیلوگرمبنگاه تهران258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41 - کیلوگرمکارخانه264,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41.25 - کیلوگرمبنگاه تهران264,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41.25 - کیلوگرمکارخانه264,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51 - کیلوگرمکارخانه262,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران262,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه262,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61 - کیلوگرمکارخانه261,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران261,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه261,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71 - کیلوگرمکارخانه260,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71.25 - کیلوگرمبنگاه تهران260,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71.25 - کیلوگرمکارخانه260,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81 - کیلوگرمکارخانه259,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81.25 - کیلوگرمبنگاه تهران259,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81.25 - کیلوگرمکارخانه259,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91.25 - کیلوگرمبنگاه تهران258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91.25 - کیلوگرمکارخانه258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91 - کیلوگرمکارخانه258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11 - کیلوگرمبنگاه تهران258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11 - کیلوگرمکارخانه258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11.25 - کیلوگرمبنگاه تهران258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11.25 - کیلوگرمکارخانه258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251 - کیلوگرمبنگاه تهران258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251 - کیلوگرمکارخانه258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251.25 - کیلوگرمبنگاه تهران258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251.25 - کیلوگرمکارخانه258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51 - کیلوگرمبنگاه تهران258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51 - کیلوگرمکارخانه258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51.25 - کیلوگرمکارخانه258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21 - کیلوگرمبنگاه تهران258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21 - کیلوگرمکارخانه258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21.25 - کیلوگرمبنگاه تهران258,50021-ارديبهشت-00
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21.25 - کیلوگرمکارخانه258,50021-ارديبهشت-00