قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61 - کیلوگرمبنگاه تهران275,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71 - کیلوگرمبنگاه تهران265,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81 - کیلوگرمبنگاه تهران263,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91 - کیلوگرمبنگاه تهران266,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41 - کیلوگرمکارخانه287,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41.25 - کیلوگرمبنگاه تهران295,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.4 فولاد مبارکه 0.41.25 - کیلوگرمکارخانه290,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51 - کیلوگرمکارخانه285,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران290,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 0.51.25 - کیلوگرمکارخانه285,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61 - کیلوگرمکارخانه270,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61.25 - کیلوگرمبنگاه تهران275,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.6 فولاد مبارکه 0.61.25 - کیلوگرمکارخانه270,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71 - کیلوگرمکارخانه263,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71.25 - کیلوگرمبنگاه تهران264,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 0.71.25 - کیلوگرمکارخانه262,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81 - کیلوگرمکارخانه261,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81.25 - کیلوگرمبنگاه تهران265,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 0.81.25 - کیلوگرمکارخانه262,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91 - کیلوگرمکارخانه264,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91.25 - کیلوگرمبنگاه تهران266,00012-مهر-01
ورق روغنی 0.9 فولاد مبارکه 0.91.25 - کیلوگرمکارخانه264,00012-مهر-01
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11.25 - کیلوگرمبنگاه تهران266,00012-مهر-01
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11.25 - کیلوگرمکارخانه266,00012-مهر-01
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11 - کیلوگرمبنگاه تهران266,00012-مهر-01
ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 11 - کیلوگرمکارخانه264,00012-مهر-01
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251 - کیلوگرمبنگاه تهران264,00012-مهر-01
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251 - کیلوگرمکارخانه266,00012-مهر-01
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251.25 - کیلوگرمبنگاه تهران264,00012-مهر-01
ورق روغنی 1.25 فولاد مبارکه 1.251.25 - کیلوگرمکارخانه264,00012-مهر-01
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51 - کیلوگرمبنگاه تهران266,00012-مهر-01
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51 - کیلوگرمکارخانه264,00012-مهر-01
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51.25 - کیلوگرمبنگاه تهران266,00012-مهر-01
ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1.51.25 - کیلوگرمکارخانه264,00012-مهر-01
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21 - کیلوگرمبنگاه تهران268,00012-مهر-01
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21 - کیلوگرمکارخانه266,00012-مهر-01
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21.25 - کیلوگرمبنگاه تهران269,00012-مهر-01
ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 21.25 - کیلوگرمکارخانه265,00012-مهر-01