قیمت سپری 507 کارخانه های گل نرده-507

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
سپری 507 کارخانه های گل نرده-507 2 - 2کیلوگرمبنگاه تهران260,00002-بهمن-00
سپری 507 کارخانه های گل نرده-507 2 - 2کیلوگرمکارخانه255,00002-بهمن-00
سپری 507 کارخانه های گل نرده-507 2.5 - 2.5کیلوگرمبنگاه تهران260,00002-بهمن-00
سپری 507 کارخانه های گل نرده-507 2.5 - 2.5کیلوگرمکارخانه255,00002-بهمن-00