قیمت سپری 507 کارخانه های گل نرده-507

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
سپری 507 کارخانه های گل نرده-507 2 - 2کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
سپری 507 کارخانه های گل نرده-507 2 - 2کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02
سپری 507 کارخانه های گل نرده-507 2.5 - 2.5کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
سپری 507 کارخانه های گل نرده-507 2.5 - 2.5کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02