قیمت سپری 507 کارخانه های گل نرده-507

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
سپری 507 کارخانه های گل نرده-507 2.5 - 2.5کیلوگرمبنگاه تهران450,00023-تیر-03
سپری 507 کارخانه های گل نرده-507 2 - 2کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03
سپری 507 کارخانه های گل نرده-507 2 - 2کیلوگرمکارخانه447,00023-تیر-03
سپری 507 کارخانه های گل نرده-507 2.5 - 2.5کیلوگرمکارخانه445,00023-تیر-03