قیمت لنگه دری 508 کارخانه های گل نرده-508

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
لنگه دری 508 کارخانه های گل نرده-508 2 - - کیلوگرمبنگاه تهران230,00006-مهر-01
لنگه دری 508 کارخانه های گل نرده-508 2 - - کیلوگرمکارخانه225,00006-مهر-01
لنگه دری 508 کارخانه های گل نرده-508 2.5 - - کیلوگرمبنگاه تهران230,00006-مهر-01
لنگه دری 508 کارخانه های گل نرده-508 2.5 - - کیلوگرمکارخانه225,00006-مهر-01