قیمت لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508 2 - ST37کیلوگرمبنگاه تهران452,00021-خرداد-03
لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508 2 - ST37کیلوگرمکارخانه447,00021-خرداد-03
لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508 2.5 - ST37کیلوگرمبنگاه تهران450,00021-خرداد-03
لنگه دری 508 کارخانه های تهران-508 2.5 - ST37کیلوگرمکارخانه445,00021-خرداد-03