قیمت کلافی 509 کارخانه های گل نرده-509

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
کلافی 509 کارخانه های گل نرده-509 2 - - کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03
کلافی 509 کارخانه های گل نرده-509 2 - - کیلوگرمکارخانه447,00023-تیر-03
کلافی 509 کارخانه های گل نرده-509 2.5 - - کیلوگرمبنگاه تهران450,00023-تیر-03
کلافی 509 کارخانه های گل نرده-509 2.5 - - کیلوگرمکارخانه445,00023-تیر-03