قیمت کلافی 509 کارخانه های گل نرده-509

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
کلافی 509 کارخانه های گل نرده-509 2 - - کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
کلافی 509 کارخانه های گل نرده-509 2 - - کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02
کلافی 509 کارخانه های گل نرده-509 2.5 - - کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
کلافی 509 کارخانه های گل نرده-509 2.5 - - کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02