قیمت کلافی 509 کارخانه های تهران-509

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
509 کلافی کارخانه های تهران-509 23ST37کیلوگرمبنگاه تهران265,00001-خرداد-01
( % -3.63)
509 کلافی کارخانه های تهران-509 23ST37کیلوگرمکارخانه260,00001-خرداد-01
( % -3.70)
509 کلافی کارخانه های تهران-509 2.54ST37کیلوگرمبنگاه تهران260,00001-خرداد-01
( % -3.70)
509 کلافی کارخانه های تهران-509 2.5 - ST37کیلوگرمکارخانه255,00001-خرداد-01
( % -3.77)