قیمت کلافی 509 کارخانه های تهران-509

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
509 کلافی کارخانه های تهران-509 23ST37کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03
509 کلافی کارخانه های تهران-509 23ST37کیلوگرمکارخانه447,00023-تیر-03
509 کلافی کارخانه های تهران-509 2.54ST37کیلوگرمبنگاه تهران450,00023-تیر-03
509 کلافی کارخانه های تهران-509 2.5 - ST37کیلوگرمکارخانه445,00023-تیر-03