قیمت کلافی 509 کارخانه های تهران-509

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
509 کلافی کارخانه های تهران-509 23ST37کیلوگرمبنگاه تهران400,00008-آذر-02
509 کلافی کارخانه های تهران-509 23ST37کیلوگرمکارخانه400,00008-آذر-02
509 کلافی کارخانه های تهران-509 2.54ST37کیلوگرمبنگاه تهران385,00008-آذر-02
509 کلافی کارخانه های تهران-509 2.5 - ST37کیلوگرمکارخانه385,00008-آذر-02