قیمت قوطی مستطیلی کارخانه های گل نرده-مستطیلی

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 210*20 - کیلوگرمکارخانه447,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 240*100 - کیلوگرمکارخانه445,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 240*100 - کیلوگرمبنگاه تهران447,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 240*80 - کیلوگرمکارخانه445,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 240*80 - کیلوگرمبنگاه تهران447,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 240*60 - کیلوگرمکارخانه452,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 230*60 - کیلوگرمبنگاه تهران445,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 220*50 - کیلوگرمبنگاه تهران445,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 220*40 - کیلوگرمکارخانه452,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 260*30 - کیلوگرمبنگاه تهران447,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 260*30 - کیلوگرمکارخانه452,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 250*30 - کیلوگرمکارخانه447,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 250*30 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2 40*30 - کیلوگرمکارخانه447,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2 40*30 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 210*20 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 210*25 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 220*30 - کیلوگرمکارخانه447,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 210*25 - کیلوگرمکارخانه447,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 220*30 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2.550*30 - کیلوگرمبنگاه تهران450,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2.540*100 - کیلوگرمکارخانه452,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2.540*100 - کیلوگرمبنگاه تهران445,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2.540*80 - کیلوگرمکارخانه452,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2.540*80 - کیلوگرمبنگاه تهران445,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2.540*60 - کیلوگرمکارخانه445,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2.540*60 - کیلوگرمبنگاه تهران447,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2.520*30 - کیلوگرمبنگاه تهران450,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2.530*50 - کیلوگرمکارخانه445,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2.520*30 - کیلوگرمکارخانه445,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2.530*40 - کیلوگرمکارخانه445,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 2.560*30 - کیلوگرمکارخانه450,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 3 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 340*60 - کیلوگرمکارخانه452,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 3 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 340*60 - کیلوگرمبنگاه تهران445,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 3 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 340*100 - کیلوگرمبنگاه تهران447,00029-ارديبهشت-03
قوطی مستطیلی 3 کارخانه های گل نرده-مستطیلی 340*100 - کیلوگرمکارخانه445,00029-ارديبهشت-03