قیمت قوطی مستطیلی کارخانه های تهران-مستطیلی

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 230*20 - کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 230*20 - کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 250*40 - کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 260*30 - کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 240*20 - کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 260*30 - کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 240*20 - کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 260*40 - کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 240*30 - کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 240*100 - کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 260*40 - کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 240*30 - کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 240*100 - کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 280*40 - کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 280*40 - کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 250*30 - کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 250*30 - کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 250*40 - کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 210*20 - کیلوگرمبنگاه تهران365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2 کارخانه های تهران-مستطیلی 210*20 - کیلوگرمکارخانه365,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.510*25 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.510*25 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.530*20 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.530*20 - کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.560*30 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.560*30 - کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.540*20 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.540*60 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.540*30 - کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.540*60 - کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.540*50 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.540*100 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.580*40 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.540*50 - کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.550*30 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 2.5 کارخانه های تهران-مستطیلی 2.550*30 - کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 3 کارخانه های تهران-مستطیلی 310*25 - کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 3 کارخانه های تهران-مستطیلی 310*25 - کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 3 کارخانه های تهران-مستطیلی 310*20 - کیلوگرمبنگاه تهران360,00004-مهر-02
قوطی مستطیلی 3 کارخانه های تهران-مستطیلی 310*20 - کیلوگرمکارخانه360,00004-مهر-02