قیمت قوطی مربعی کارخانه های تهران-مربعی

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 220*20 - کیلوگرمکارخانه449,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2100*100 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 2100*100 - کیلوگرمکارخانه447,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 290*90 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 290*90 - کیلوگرمکارخانه447,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 280*80 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 280*80 - کیلوگرمکارخانه447,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 280*40 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 270*70 - کیلوگرمکارخانه447,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 270*70 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 260*60 - کیلوگرمکارخانه447,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 260*60 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 250*50 - کیلوگرمکارخانه447,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 250*50 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 220*20 - کیلوگرمبنگاه تهران454,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 230*30 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 240*40 - کیلوگرمکارخانه447,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 240*40 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2 کارخانه های تهران-مربعی 230*30 - کیلوگرمکارخانه447,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5100*100 - کیلوگرمبنگاه تهران445,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.550*50 - کیلوگرمبنگاه تهران450,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.5100*100 - کیلوگرمکارخانه450,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.590*90 - کیلوگرمبنگاه تهران445,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.590*90 - کیلوگرمکارخانه450,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.580*80 - کیلوگرمبنگاه تهران445,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.580*80 - کیلوگرمکارخانه450,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.570*70 - کیلوگرمکارخانه445,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.570*70 - کیلوگرمبنگاه تهران450,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.540*40 - کیلوگرمبنگاه تهران450,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.540*40 - کیلوگرمکارخانه445,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.560*60 - کیلوگرمکارخانه445,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.560*60 - کیلوگرمبنگاه تهران450,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.550*50 - کیلوگرمکارخانه445,00023-تیر-03
قوطی مربعی 3 کارخانه های تهران-مربعی 390*90 - کیلوگرمکارخانه450,00023-تیر-03
قوطی مربعی 3 کارخانه های تهران-مربعی 390*90 - کیلوگرمبنگاه تهران445,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.520*20 - کیلوگرمکارخانه447,00023-تیر-03
قوطی مربعی 2.5 کارخانه های تهران-مربعی 2.520*20 - کیلوگرمبنگاه تهران452,00023-تیر-03