قیمت میلگرد فولاد قزوین

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدیاطلاعاتنمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد قزوین10 -A3کیلوگرمبنگاه تهران171,00004-مرداد-00
میلگرد 10 آجدار فولاد قزوین10 -A3کیلوگرمکارخانه167,00004-مرداد-00
میلگرد 10 آجدار فولاد قزوین10 -A3کیلوگرمکارخانه167,00004-مرداد-00
میلگرد 12 آجدار فولاد قزوین12 -A3کیلوگرمبنگاه تهران171,00004-مرداد-00
میلگرد 12 آجدار فولاد قزوین12 -A3کیلوگرمکارخانه167,00004-مرداد-00
میلگرد 14 آجدار فولاد قزوین14 -A3کیلوگرمکارخانه167,00004-مرداد-00
میلگرد 14 آجدار فولاد قزوین14 -A3کیلوگرمبنگاه تهران171,00004-مرداد-00
میلگرد 16 آجدار فولاد قزوین16 -A3کیلوگرمبنگاه تهران171,00004-مرداد-00
میلگرد 16 آجدار فولاد قزوین16 -A3کیلوگرمکارخانه167,00004-مرداد-00
میلگرد 18 آجدار فولاد قزوین18 -A3کیلوگرمکارخانه167,00004-مرداد-00
میلگرد 18 آجدار فولاد قزوین18 -A3کیلوگرمبنگاه تهران160,00012-مهر-01
میلگرد 8 آجدار فولاد قزوین8 -A3کیلوگرمبنگاه تهران174,00004-مرداد-00
میلگرد 8 آجدار فولاد قزوین8 -A3کیلوگرمکارخانه170,00004-مرداد-00