قیمت میلگرد فولاد کاشان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانیتغییرات ریالیتغییرات درصدیاطلاعاتنمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد کاشان10 -A3کیلوگرمبنگاه تهران170,00004-مرداد-00
میلگرد 10 آجدار فولاد کاشان10 -A3کیلوگرمکارخانه165,00004-مرداد-00
میلگرد 10 آجدار فولاد کاشان10 -A2کیلوگرمبنگاه تهران169,00004-مرداد-00
میلگرد 10 آجدار فولاد کاشان10 -A2کیلوگرمکارخانه165,00004-مرداد-00
میلگرد 12 آجدار فولاد کاشان12 -A3کیلوگرمکارخانه165,00004-مرداد-00
میلگرد 12 آجدار فولاد کاشان126A2کیلوگرمبنگاه تهران170,00004-مرداد-00
میلگرد 12 آجدار فولاد کاشان126A3کیلوگرمبنگاه تهران170,00004-مرداد-00
میلگرد 12 آجدار فولاد کاشان12 -A2کیلوگرمکارخانه165,00004-مرداد-00
میلگرد 14 آجدار فولاد کاشان14 -A3کیلوگرمکارخانه160,00013-تیر-00
میلگرد 14 آجدار فولاد کاشان14 -A3کیلوگرمبنگاه تهران156,00013-تیر-00
میلگرد 16 آجدار فولاد کاشان16 -A3کیلوگرمبنگاه تهران170,00004-مرداد-00
میلگرد 16 آجدار فولاد کاشان16 -A3کیلوگرمکارخانه165,00004-مرداد-00
میلگرد 18 آجدار فولاد کاشان18 -A3کیلوگرمبنگاه تهران170,00004-مرداد-00
میلگرد 18 آجدار فولاد کاشان18 -A3کیلوگرمکارخانه165,00004-مرداد-00
میلگرد 22 آجدار فولاد کاشان22 -A3کیلوگرمبنگاه تهران170,00004-مرداد-00
میلگرد 22 آجدار فولاد کاشان22 -A3کیلوگرمکارخانه165,00004-مرداد-00
میلگرد 25 آجدار فولاد کاشان25 -A3کیلوگرمبنگاه تهران170,00004-مرداد-00
میلگرد 25 آجدار فولاد کاشان25 -A3کیلوگرمکارخانه165,00004-مرداد-00
میلگرد 28 آجدار فولاد کاشان28 -A3کیلوگرمبنگاه تهران170,00004-مرداد-00
میلگرد 28 آجدار فولاد کاشان28 -A3کیلوگرمکارخانه165,00004-مرداد-00
میلگرد 32 آجدار فولاد کاشان32 -A3کیلوگرمبنگاه تهران170,00004-مرداد-00
میلگرد 32 آجدار فولاد کاشان32 -A3کیلوگرمکارخانه165,00004-مرداد-00
میلگرد 8 آجدار فولاد کاشان8 -A2کیلوگرمبنگاه تهران172,00004-مرداد-00
میلگرد 8 آجدار فولاد کاشان8 -A3کیلوگرمبنگاه تهران134,10027-خرداد-00
میلگرد 8 آجدار فولاد کاشان8 -A3کیلوگرمکارخانه133,50027-خرداد-00
میلگرد 8 آجدار فولاد کاشان8 -A2کیلوگرمکارخانه169,00004-مرداد-00