قیمت میلگرد فولاد خراسان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 14 آجدار فولاد خراسان 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران164,00009-آذر-01
میلگرد 14 آجدار فولاد خراسان 14 - A3کیلوگرمکارخانه160,50009-آذر-01
میلگرد 16 آجدار فولاد خراسان 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران164,00009-آذر-01
میلگرد 16 آجدار فولاد خراسان 16 - A3کیلوگرمکارخانه160,50009-آذر-01
میلگرد 18 آجدار فولاد خراسان 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران164,00009-آذر-01
میلگرد 18 آجدار فولاد خراسان 18 - A3کیلوگرمکارخانه160,50009-آذر-01
میلگرد 20 آجدار فولاد خراسان 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران164,00009-آذر-01
میلگرد 20 آجدار فولاد خراسان 20 - A3کیلوگرمکارخانه160,50009-آذر-01
میلگرد 22 آجدار فولاد خراسان 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران164,00009-آذر-01
میلگرد 22 آجدار فولاد خراسان 22 - A3کیلوگرمکارخانه160,50009-آذر-01
میلگرد 25 آجدار فولاد خراسان 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران164,00009-آذر-01
میلگرد 25 آجدار فولاد خراسان 25 - A3کیلوگرمکارخانه160,50009-آذر-01
میلگرد 28 آجدار فولاد خراسان 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران164,00009-آذر-01
میلگرد 28 آجدار فولاد خراسان 28 - A3کیلوگرمکارخانه160,50009-آذر-01