قیمت میلگرد فولاد خراسان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 14 آجدار فولاد خراسان 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران276,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 14 آجدار فولاد خراسان 14 - A3کیلوگرمکارخانه270,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 16 آجدار فولاد خراسان 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران276,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 16 آجدار فولاد خراسان 16 - A3کیلوگرمکارخانه270,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 18 آجدار فولاد خراسان 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران276,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 18 آجدار فولاد خراسان 18 - A3کیلوگرمکارخانه270,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 20 آجدار فولاد خراسان 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران276,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 20 آجدار فولاد خراسان 20 - A3کیلوگرمکارخانه270,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 22 آجدار فولاد خراسان 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران276,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 22 آجدار فولاد خراسان 22 - A3کیلوگرمکارخانه270,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 25 آجدار فولاد خراسان 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران276,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 25 آجدار فولاد خراسان 25 - A3کیلوگرمکارخانه270,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 28 آجدار فولاد خراسان 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران276,00031-ارديبهشت-03
میلگرد 28 آجدار فولاد خراسان 28 - A3کیلوگرمکارخانه270,00031-ارديبهشت-03