قیمت میلگرد فولاد میانه

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 14 آجدار فولاد میانه 14 - A3کیلوگرمکارخانه258,00023-تیر-03
میلگرد 14 آجدار فولاد میانه 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران262,00023-تیر-03
میلگرد 16 آجدار فولاد میانه 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران262,00023-تیر-03
میلگرد 16 آجدار فولاد میانه 16 - A3کیلوگرمکارخانه258,00023-تیر-03
میلگرد 25 آجدار فولاد میانه 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران262,00023-تیر-03
میلگرد 25 آجدار فولاد میانه 25 - A3کیلوگرمکارخانه258,00023-تیر-03
میلگرد 28 آجدار فولاد میانه 28 - A3کیلوگرمکارخانه258,00023-تیر-03
میلگرد 28 آجدار فولاد میانه 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران262,00023-تیر-03
میلگرد 32 آجدار فولاد میانه 32 - A3کیلوگرمبنگاه تهران262,00023-تیر-03
میلگرد 32 آجدار فولاد میانه 32 - A3کیلوگرمکارخانه258,00023-تیر-03