قیمت میلگرد فولاد سیادان ابهر

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A2کیلوگرمبنگاه تهران160,50026-مرداد-01
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A2کیلوگرمکارخانه158,00026-مرداد-01
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A3کیلوگرمبنگاه تهران161,50026-مرداد-01
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A3کیلوگرمکارخانه159,00026-مرداد-01
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A2کیلوگرمبنگاه تهران160,50026-مرداد-01
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A2کیلوگرمکارخانه158,00026-مرداد-01
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران161,50026-مرداد-01
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A3کیلوگرمکارخانه159,00026-مرداد-01
میلگرد 14 آجدار فولاد سیادان ابهر 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران159,50026-مرداد-01
میلگرد 14 آجدار فولاد سیادان ابهر 14 - A3کیلوگرمکارخانه157,00026-مرداد-01
میلگرد 16 آجدار فولاد سیادان ابهر 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران159,50026-مرداد-01
میلگرد 16 آجدار فولاد سیادان ابهر 16 - A3کیلوگرمکارخانه157,00026-مرداد-01
میلگرد 18 آجدار فولاد سیادان ابهر 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران159,50026-مرداد-01
میلگرد 18 آجدار فولاد سیادان ابهر 18 - A3کیلوگرمکارخانه157,00026-مرداد-01
میلگرد 20 آجدار فولاد سیادان ابهر 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران159,50026-مرداد-01
میلگرد 20 آجدار فولاد سیادان ابهر 20 - A3کیلوگرمکارخانه157,00026-مرداد-01
میلگرد 22 آجدار فولاد سیادان ابهر 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران159,50026-مرداد-01
میلگرد 22 آجدار فولاد سیادان ابهر 22 - A3کیلوگرمکارخانه157,00026-مرداد-01
میلگرد 25 آجدار فولاد سیادان ابهر 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران159,50026-مرداد-01
میلگرد 25 آجدار فولاد سیادان ابهر 25 - A3کیلوگرمکارخانه157,00026-مرداد-01