قیمت میلگرد فولاد سیادان ابهر

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A2کیلوگرمبنگاه تهران165,50009-آذر-01
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A2کیلوگرمکارخانه163,00009-آذر-01
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,50009-آذر-01
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A3کیلوگرمکارخانه164,00009-آذر-01
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A2کیلوگرمبنگاه تهران165,50009-آذر-01
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A2کیلوگرمکارخانه163,00009-آذر-01
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,50009-آذر-01
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A3کیلوگرمکارخانه164,00009-آذر-01
میلگرد 14 آجدار فولاد سیادان ابهر 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران165,50009-آذر-01
میلگرد 14 آجدار فولاد سیادان ابهر 14 - A3کیلوگرمکارخانه163,00009-آذر-01
میلگرد 16 آجدار فولاد سیادان ابهر 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران165,50009-آذر-01
میلگرد 16 آجدار فولاد سیادان ابهر 16 - A3کیلوگرمکارخانه163,00009-آذر-01
میلگرد 18 آجدار فولاد سیادان ابهر 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران165,50009-آذر-01
میلگرد 18 آجدار فولاد سیادان ابهر 18 - A3کیلوگرمکارخانه163,00009-آذر-01
میلگرد 20 آجدار فولاد سیادان ابهر 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران165,50009-آذر-01
میلگرد 20 آجدار فولاد سیادان ابهر 20 - A3کیلوگرمکارخانه163,00009-آذر-01
میلگرد 22 آجدار فولاد سیادان ابهر 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران165,50009-آذر-01
میلگرد 22 آجدار فولاد سیادان ابهر 22 - A3کیلوگرمکارخانه163,00009-آذر-01
میلگرد 25 آجدار فولاد سیادان ابهر 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران165,50009-آذر-01
میلگرد 25 آجدار فولاد سیادان ابهر 25 - A3کیلوگرمکارخانه163,00009-آذر-01