قیمت میلگرد فولاد سیادان ابهر

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A2کیلوگرمبنگاه تهران225,00008-آذر-02
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A3کیلوگرمبنگاه تهران226,00008-آذر-02
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A3کیلوگرمکارخانه223,00008-آذر-02
میلگرد 10 آجدار فولاد سیادان ابهر 10 - A2کیلوگرمکارخانه222,00008-آذر-02
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A2کیلوگرمکارخانه222,00008-آذر-02
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران226,00008-آذر-02
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A2کیلوگرمبنگاه تهران225,00008-آذر-02
میلگرد 12 آجدار فولاد سیادان ابهر 12 - A3کیلوگرمکارخانه223,00008-آذر-02
میلگرد 14 آجدار فولاد سیادان ابهر 14 - A3کیلوگرمکارخانه224,00008-آذر-02
میلگرد 14 آجدار فولاد سیادان ابهر 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران227,00008-آذر-02
میلگرد 16 آجدار فولاد سیادان ابهر 16 - A3کیلوگرمکارخانه224,00008-آذر-02
میلگرد 16 آجدار فولاد سیادان ابهر 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران227,00008-آذر-02
میلگرد 18 آجدار فولاد سیادان ابهر 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران227,00008-آذر-02
میلگرد 18 آجدار فولاد سیادان ابهر 18 - A3کیلوگرمکارخانه224,00008-آذر-02
میلگرد 20 آجدار فولاد سیادان ابهر 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران227,00008-آذر-02
میلگرد 20 آجدار فولاد سیادان ابهر 20 - A3کیلوگرمکارخانه224,00008-آذر-02
میلگرد 22 آجدار فولاد سیادان ابهر 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران227,00008-آذر-02
میلگرد 22 آجدار فولاد سیادان ابهر 22 - A3کیلوگرمکارخانه224,00008-آذر-02
میلگرد 25 آجدار فولاد سیادان ابهر 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران227,00008-آذر-02
میلگرد 25 آجدار فولاد سیادان ابهر 25 - A3کیلوگرمکارخانه224,00008-آذر-02