قیمت میلگرد فولاد شاهرود

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد شاهرود 10 - A3کیلوگرمبنگاه تهران247,00007-آذر-02
میلگرد 10 آجدار فولاد شاهرود 10 - A3کیلوگرمکارخانه244,00007-آذر-02
میلگرد 12 آجدار فولاد شاهرود 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران247,00007-آذر-02
میلگرد 12 آجدار فولاد شاهرود 12 - A3کیلوگرمکارخانه244,00007-آذر-02
میلگرد 14 آجدار فولاد شاهرود 14 - A3کیلوگرمکارخانه231,00007-آذر-02
میلگرد 14 آجدار فولاد شاهرود 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران234,00007-آذر-02
میلگرد 16 آجدار فولاد شاهرود 16 - A3کیلوگرمکارخانه231,00007-آذر-02
میلگرد 16 آجدار فولاد شاهرود 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران234,00007-آذر-02
میلگرد 18 آجدار فولاد شاهرود 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران234,00007-آذر-02
میلگرد 18 آجدار فولاد شاهرود 18 - A3کیلوگرمکارخانه231,00007-آذر-02
میلگرد 20 آجدار فولاد شاهرود 20 - A3کیلوگرمکارخانه231,00007-آذر-02
میلگرد 20 آجدار فولاد شاهرود 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران234,00007-آذر-02
میلگرد 22 آجدار فولاد شاهرود 22 - A3کیلوگرمکارخانه173,50004-مرداد-00
میلگرد 22 آجدار فولاد شاهرود 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران177,00004-مرداد-00
میلگرد 25 آجدار فولاد شاهرود 25 - A3کیلوگرمکارخانه173,50004-مرداد-00
میلگرد 25 آجدار فولاد شاهرود 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران177,00004-مرداد-00