قیمت میلگرد فولاد پرشین

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد پرشین 10 - A3کیلوگرمبنگاه تهران240,00008-آذر-02
میلگرد 10 آجدار فولاد پرشین 106A3کیلوگرمکارخانه236,00008-آذر-02
میلگرد 12 آجدار فولاد پرشین 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران236,00008-آذر-02
میلگرد 12 آجدار فولاد پرشین 12 - A3کیلوگرمکارخانه232,00008-آذر-02
میلگرد 14 آجدار فولاد پرشین 14 - A3کیلوگرمکارخانه228,50008-آذر-02
میلگرد 14 آجدار فولاد پرشین 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران232,50008-آذر-02
میلگرد 16 آجدار فولاد پرشین 16 - A3کیلوگرمکارخانه228,00008-آذر-02
میلگرد 16 آجدار فولاد پرشین 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران232,00008-آذر-02
میلگرد 18 آجدار فولاد پرشین 18 - A2کیلوگرمکارخانه228,00008-آذر-02
میلگرد 18 آجدار فولاد پرشین 18 - A2کیلوگرمبنگاه تهران232,00008-آذر-02
میلگرد 22 آجدار فولاد پرشین 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران232,00008-آذر-02
میلگرد 22 آجدار فولاد پرشین 22 - A3کیلوگرمکارخانه228,00008-آذر-02
میلگرد 25 آجدار فولاد پرشین 25 - A3کیلوگرمکارخانه228,00008-آذر-02
میلگرد 25 آجدار فولاد پرشین 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران232,00008-آذر-02
میلگرد 28 آجدار فولاد پرشین 28 - A3کیلوگرمکارخانه228,50008-آذر-02
میلگرد 28 آجدار فولاد پرشین 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران232,50008-آذر-02
میلگرد 32 آجدار فولاد پرشین 32 - A3کیلوگرمکارخانه228,50008-آذر-02
میلگرد 32 آجدار فولاد پرشین 32 - A3کیلوگرمبنگاه تهران232,50008-آذر-02