قیمت میلگرد فولاد پرشین

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار فولاد پرشین 10 - A3کیلوگرمبنگاه تهران173,50009-آذر-01
میلگرد 10 آجدار فولاد پرشین 106A3کیلوگرمکارخانه171,00009-آذر-01
میلگرد 12 آجدار فولاد پرشین 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران171,50009-آذر-01
میلگرد 12 آجدار فولاد پرشین 12 - A3کیلوگرمکارخانه169,00009-آذر-01
میلگرد 14 آجدار فولاد پرشین 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران170,00009-آذر-01
میلگرد 14 آجدار فولاد پرشین 14 - A3کیلوگرمکارخانه167,50009-آذر-01
میلگرد 16 آجدار فولاد پرشین 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران169,50009-آذر-01
میلگرد 16 آجدار فولاد پرشین 16 - A3کیلوگرمکارخانه167,00009-آذر-01
میلگرد 18 آجدار فولاد پرشین 18 - A2کیلوگرمبنگاه تهران169,50009-آذر-01
میلگرد 18 آجدار فولاد پرشین 18 - A2کیلوگرمکارخانه167,00009-آذر-01
میلگرد 22 آجدار فولاد پرشین 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران169,50009-آذر-01
میلگرد 22 آجدار فولاد پرشین 22 - A3کیلوگرمکارخانه167,00009-آذر-01
میلگرد 25 آجدار فولاد پرشین 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران169,50009-آذر-01
میلگرد 25 آجدار فولاد پرشین 25 - A3کیلوگرمکارخانه167,00009-آذر-01
میلگرد 28 آجدار فولاد پرشین 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران170,00009-آذر-01
میلگرد 28 آجدار فولاد پرشین 28 - A3کیلوگرمکارخانه167,50009-آذر-01
میلگرد 32 آجدار فولاد پرشین 32 - A3کیلوگرمبنگاه تهران170,00009-آذر-01
میلگرد 32 آجدار فولاد پرشین 32 - A3کیلوگرمکارخانه167,50009-آذر-01