قیمت میلگرد ظفر بناب

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار ظفر بناب 10 - A2کیلوگرمبنگاه تهران235,50008-آذر-02
میلگرد 10 آجدار ظفر بناب 10 - A2کیلوگرمکارخانه231,50008-آذر-02
میلگرد 12 آجدار ظفر بناب 12 - A3کیلوگرمکارخانه231,50008-آذر-02
میلگرد 12 آجدار ظفر بناب 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران235,50008-آذر-02
میلگرد 14 آجدار ظفر بناب 14 - A3کیلوگرمکارخانه227,50008-آذر-02
میلگرد 14 آجدار ظفر بناب 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران231,50008-آذر-02
میلگرد 16 آجدار ظفر بناب 16 - A3کیلوگرمکارخانه227,50008-آذر-02
میلگرد 16 آجدار ظفر بناب 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران231,50008-آذر-02
میلگرد 18 آجدار ظفر بناب 18 - A3کیلوگرمکارخانه227,50008-آذر-02
میلگرد 18 آجدار ظفر بناب 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران231,50008-آذر-02
میلگرد 20 آجدار ظفر بناب 20 - A3کیلوگرمکارخانه227,50008-آذر-02
میلگرد 20 آجدار ظفر بناب 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران231,50008-آذر-02
میلگرد 22 آجدار ظفر بناب 22 - A3کیلوگرمکارخانه227,50008-آذر-02
میلگرد 22 آجدار ظفر بناب 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران231,50008-آذر-02
میلگرد 25 آجدار ظفر بناب 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران231,50008-آذر-02
میلگرد 25 آجدار ظفر بناب 25 - A3کیلوگرمکارخانه227,50008-آذر-02
میلگرد 28 آجدار ظفر بناب 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران231,50008-آذر-02
میلگرد 28 آجدار ظفر بناب 28 - A3کیلوگرمکارخانه227,50008-آذر-02
میلگرد 8 آجدار ظفر بناب 8 - A2کیلوگرمبنگاه تهران236,50008-آذر-02
میلگرد 8 آجدار ظفر بناب 8 - A2کیلوگرمکارخانه232,50008-آذر-02