قیمت میلگرد ظفر بناب

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 10 آجدار ظفر بناب 10 - A2کیلوگرمبنگاه تهران169,00009-آذر-01
میلگرد 10 آجدار ظفر بناب 10 - A2کیلوگرمکارخانه166,50009-آذر-01
میلگرد 12 آجدار ظفر بناب 12 - A3کیلوگرمکارخانه166,50009-آذر-01
میلگرد 12 آجدار ظفر بناب 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران169,00009-آذر-01
میلگرد 14 آجدار ظفر بناب 14 - A3کیلوگرمکارخانه163,50009-آذر-01
میلگرد 14 آجدار ظفر بناب 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00009-آذر-01
میلگرد 16 آجدار ظفر بناب 16 - A3کیلوگرمکارخانه163,50009-آذر-01
میلگرد 16 آجدار ظفر بناب 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00009-آذر-01
میلگرد 18 آجدار ظفر بناب 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00009-آذر-01
میلگرد 18 آجدار ظفر بناب 18 - A3کیلوگرمکارخانه163,50009-آذر-01
میلگرد 20 آجدار ظفر بناب 20 - A3کیلوگرمکارخانه163,50009-آذر-01
میلگرد 20 آجدار ظفر بناب 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00009-آذر-01
میلگرد 22 آجدار ظفر بناب 22 - A3کیلوگرمکارخانه163,50009-آذر-01
میلگرد 22 آجدار ظفر بناب 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00009-آذر-01
میلگرد 25 آجدار ظفر بناب 25 - A3کیلوگرمکارخانه163,50009-آذر-01
میلگرد 25 آجدار ظفر بناب 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00009-آذر-01
میلگرد 28 آجدار ظفر بناب 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00009-آذر-01
میلگرد 28 آجدار ظفر بناب 28 - A3کیلوگرمکارخانه163,50009-آذر-01
میلگرد 8 آجدار ظفر بناب 8 - A2کیلوگرمبنگاه تهران171,00009-آذر-01
میلگرد 8 آجدار ظفر بناب 8 - A2کیلوگرمکارخانه168,50009-آذر-01