قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران174,00009-آذر-01
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان 12 - A3کیلوگرمکارخانه170,00009-آذر-01
میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران163,00009-آذر-01
میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان 14 - A3کیلوگرمکارخانه159,00009-آذر-01
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن اصفهان 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران164,00009-آذر-01
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن اصفهان 16 - A3کیلوگرمکارخانه162,00009-آذر-01
میلگرد 18 آجدار ذوب آهن اصفهان 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران162,50009-آذر-01
میلگرد 18 آجدار ذوب آهن اصفهان 18 - A3کیلوگرمکارخانه158,50009-آذر-01
میلگرد 20 آجدار ذوب آهن اصفهان 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران165,50009-آذر-01
میلگرد 20 آجدار ذوب آهن اصفهان 20 - A3کیلوگرمکارخانه161,50009-آذر-01
میلگرد 22 آجدار ذوب آهن اصفهان 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران162,50009-آذر-01
میلگرد 22 آجدار ذوب آهن اصفهان 22 - A3کیلوگرمکارخانه158,50009-آذر-01
میلگرد 25 آجدار ذوب آهن اصفهان 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00009-آذر-01
میلگرد 25 آجدار ذوب آهن اصفهان 25 - A3کیلوگرمکارخانه162,00009-آذر-01
میلگرد 28 آجدار ذوب آهن اصفهان 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران162,50009-آذر-01
میلگرد 28 آجدار ذوب آهن اصفهان 28 - A3کیلوگرمکارخانه158,50009-آذر-01
میلگرد 30 آجدار ذوب آهن اصفهان 30 - A3کیلوگرمبنگاه تهران162,50009-آذر-01
میلگرد 32 آجدار ذوب آهن اصفهان 32 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00009-آذر-01
میلگرد 32 آجدار ذوب آهن اصفهان 32 - A3کیلوگرمکارخانه162,00009-آذر-01