قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران176,00026-مرداد-01
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان 12 - A3کیلوگرمکارخانه172,00026-مرداد-01
میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران168,00026-مرداد-01
میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان 14 - A3کیلوگرمکارخانه164,00026-مرداد-01
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن اصفهان 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران168,00026-مرداد-01
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن اصفهان 16 - A3کیلوگرمکارخانه164,00026-مرداد-01
میلگرد 18 آجدار ذوب آهن اصفهان 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00026-مرداد-01
میلگرد 18 آجدار ذوب آهن اصفهان 18 - A3کیلوگرمکارخانه162,00026-مرداد-01
میلگرد 20 آجدار ذوب آهن اصفهان 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران167,00026-مرداد-01
میلگرد 20 آجدار ذوب آهن اصفهان 20 - A3کیلوگرمکارخانه163,00026-مرداد-01
میلگرد 22 آجدار ذوب آهن اصفهان 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00026-مرداد-01
میلگرد 22 آجدار ذوب آهن اصفهان 22 - A3کیلوگرمکارخانه162,00026-مرداد-01
میلگرد 25 آجدار ذوب آهن اصفهان 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران167,00026-مرداد-01
میلگرد 25 آجدار ذوب آهن اصفهان 25 - A3کیلوگرمکارخانه163,00026-مرداد-01
میلگرد 28 آجدار ذوب آهن اصفهان 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00026-مرداد-01
میلگرد 28 آجدار ذوب آهن اصفهان 28 - A3کیلوگرمکارخانه162,00026-مرداد-01
میلگرد 30 آجدار ذوب آهن اصفهان 30 - A3کیلوگرمبنگاه تهران166,00026-مرداد-01
میلگرد 32 آجدار ذوب آهن اصفهان 32 - A3کیلوگرمبنگاه تهران169,00026-مرداد-01
میلگرد 32 آجدار ذوب آهن اصفهان 32 - A3کیلوگرمکارخانه165,00026-مرداد-01