قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران133,30025-فروردين-00
1500
( % 1.138)
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان 12 - A3کیلوگرمکارخانه132,70025-فروردين-00
1500
( % 1.143)
میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران133,30025-فروردين-00
1500
( % 1.138)
میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان 14 - A3کیلوگرمکارخانه132,70025-فروردين-00
1500
( % 1.143)
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن اصفهان 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران132,30025-فروردين-00
1500
( % 1.146)
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن اصفهان 16 - A3کیلوگرمکارخانه131,70025-فروردين-00
1500
( % 1.152)
میلگرد 18 آجدار ذوب آهن اصفهان 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران131,80025-فروردين-00
1500
( % 1.151)
میلگرد 18 آجدار ذوب آهن اصفهان 18 - A3کیلوگرمکارخانه131,20025-فروردين-00
1500
( % 1.156)
میلگرد 20 آجدار ذوب آهن اصفهان 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران131,80025-فروردين-00
1500
( % 1.151)
میلگرد 20 آجدار ذوب آهن اصفهان 20 - A3کیلوگرمکارخانه131,20025-فروردين-00
1500
( % 1.156)
میلگرد 22 آجدار ذوب آهن اصفهان 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران131,80025-فروردين-00
1500
( % 1.151)
میلگرد 22 آجدار ذوب آهن اصفهان 22 - A3کیلوگرمکارخانه131,20025-فروردين-00
1500
( % 1.156)
میلگرد 25 آجدار ذوب آهن اصفهان 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران131,80025-فروردين-00
1500
( % 1.151)
میلگرد 25 آجدار ذوب آهن اصفهان 25 - A3کیلوگرمکارخانه131,20025-فروردين-00
1500
( % 1.156)
میلگرد 28 آجدار ذوب آهن اصفهان 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران131,80025-فروردين-00
میلگرد 28 آجدار ذوب آهن اصفهان 28 - A3کیلوگرمکارخانه131,20025-فروردين-00
1500
( % 1.156)
میلگرد 30 آجدار ذوب آهن اصفهان 30 - A3کیلوگرمبنگاه تهران131,80025-فروردين-00
میلگرد 32 آجدار ذوب آهن اصفهان 32 - A3کیلوگرمبنگاه تهران131,80025-فروردين-00
1500
( % 1.151)
میلگرد 32 آجدار ذوب آهن اصفهان 32 - A3کیلوگرمکارخانه131,70025-فروردين-00
1500
( % 1.152)