قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان 12 - A3کیلوگرمکارخانه255,00007-آذر-02
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن اصفهان 12 - A3کیلوگرمبنگاه تهران260,00007-آذر-02
میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان 14 - A3کیلوگرمبنگاه تهران249,00007-آذر-02
میلگرد 14 آجدار ذوب آهن اصفهان 14 - A3کیلوگرمکارخانه244,00007-آذر-02
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن اصفهان 16 - A3کیلوگرمکارخانه244,00007-آذر-02
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن اصفهان 16 - A3کیلوگرمبنگاه تهران249,00007-آذر-02
میلگرد 18 آجدار ذوب آهن اصفهان 18 - A3کیلوگرمکارخانه245,00007-آذر-02
میلگرد 18 آجدار ذوب آهن اصفهان 18 - A3کیلوگرمبنگاه تهران250,00007-آذر-02
میلگرد 20 آجدار ذوب آهن اصفهان 20 - A3کیلوگرمبنگاه تهران246,00007-آذر-02
میلگرد 20 آجدار ذوب آهن اصفهان 20 - A3کیلوگرمکارخانه241,00007-آذر-02
میلگرد 22 آجدار ذوب آهن اصفهان 22 - A3کیلوگرمبنگاه تهران245,00007-آذر-02
میلگرد 22 آجدار ذوب آهن اصفهان 22 - A3کیلوگرمکارخانه240,00007-آذر-02
میلگرد 25 آجدار ذوب آهن اصفهان 25 - A3کیلوگرمبنگاه تهران245,00007-آذر-02
میلگرد 25 آجدار ذوب آهن اصفهان 25 - A3کیلوگرمکارخانه240,00007-آذر-02
میلگرد 28 آجدار ذوب آهن اصفهان 28 - A3کیلوگرمکارخانه240,00007-آذر-02
میلگرد 28 آجدار ذوب آهن اصفهان 28 - A3کیلوگرمبنگاه تهران245,00007-آذر-02
میلگرد 30 آجدار ذوب آهن اصفهان 30 - A3کیلوگرمبنگاه تهران245,00007-آذر-02
میلگرد 32 آجدار ذوب آهن اصفهان 32 - A3کیلوگرمبنگاه تهران245,00007-آذر-02
میلگرد 32 آجدار ذوب آهن اصفهان 32 - A3کیلوگرمکارخانه240,00007-آذر-02