قیمت تیرآهن ذوب آهن

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
تیرآهن 12 ذوب آهن 12125IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان23,000,00012-مهر-01
تیرآهن 12 ذوب آهن 12125IPEکیلوگرمکارخانه176,00012-مهر-01
تیرآهن 12 ذوب آهن 12125IPEکیلوگرمبنگاه تهران22,800,00012-مهر-01
تیرآهن 14 ذوب آهن 14155IPEکیلوگرمکارخانه184,00012-مهر-01
تیرآهن 14 ذوب آهن 14155IPEکیلوگرمبنگاه تهران28,500,00012-مهر-01
تیرآهن 14 ذوب آهن 14155IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان28,500,00012-مهر-01
تیرآهن 16 ذوب آهن 16190IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان37,000,00012-مهر-01
تیرآهن 16 ذوب آهن 16190IPEکیلوگرمکارخانه195,00012-مهر-01
تیرآهن 16 ذوب آهن 16190IPEکیلوگرمبنگاه تهران37,000,00012-مهر-01
تیرآهن 18 ذوب آهن 18226IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان42,500,00012-مهر-01
تیرآهن 18 ذوب آهن 18226IPEکیلوگرمکارخانه184,00012-مهر-01
تیرآهن 18 ذوب آهن 18226IPEکیلوگرمبنگاه تهران42,200,00012-مهر-01
تیرآهن 20 ذوب آهن 20292IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان53,500,00012-مهر-01
تیرآهن 20 ذوب آهن 20292IPEکیلوگرمکارخانه184,00012-مهر-01
تیرآهن 20 ذوب آهن 20292IPEکیلوگرمبنگاه تهران53,200,00012-مهر-01
تیرآهن 22 ذوب آهن 22315IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان56,000,00012-مهر-01
تیرآهن 22 ذوب آهن 22315IPEکیلوگرمکارخانه174,00012-مهر-01
تیرآهن 22 ذوب آهن 22315IPEکیلوگرمبنگاه تهران55,800,00012-مهر-01
تیرآهن 24 ذوب آهن 24369IPEکیلوگرمبنگاه تهران78,400,00012-مهر-01
تیرآهن 24 ذوب آهن 24369IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان78,000,00012-مهر-01
تیرآهن 24 ذوب آهن 24369IPEکیلوگرمکارخانه222,00012-مهر-01
تیرآهن 27 ذوب آهن 27434IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان84,000,00012-مهر-01
تیرآهن 27 ذوب آهن 27434IPEکیلوگرمکارخانه186,00012-مهر-01
تیرآهن 27 ذوب آهن 27434IPEکیلوگرمبنگاه تهران84,000,00012-مهر-01
تیرآهن 30 ذوب آهن 30510IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان102,000,00012-مهر-01
تیرآهن 30 ذوب آهن 30510IPEکیلوگرمکارخانه213,00012-مهر-01
تیرآهن 30 ذوب آهن 30510IPEکیلوگرمبنگاه تهران102,000,00012-مهر-01