قیمت تیرآهن ذوب آهن

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
تیرآهن 12 ذوب آهن 12125IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان36,300,00004-مهر-02
تیرآهن 12 ذوب آهن 12125IPEکیلوگرمکارخانه288,00004-مهر-02
تیرآهن 12 ذوب آهن 12125IPEکیلوگرمبنگاه تهران36,000,00004-مهر-02
تیرآهن 14 ذوب آهن 14155IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان41,500,00004-مهر-02
تیرآهن 14 ذوب آهن 14155IPEکیلوگرمکارخانه274,00004-مهر-02
تیرآهن 14 ذوب آهن 14155IPEکیلوگرمبنگاه تهران41,800,00004-مهر-02
تیرآهن 16 ذوب آهن 16190IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان48,000,00004-مهر-02
تیرآهن 16 ذوب آهن 16190IPEکیلوگرمکارخانه253,00004-مهر-02
تیرآهن 16 ذوب آهن 16190IPEکیلوگرمبنگاه تهران48,500,00004-مهر-02
تیرآهن 18 ذوب آهن 18226IPEکیلوگرمکارخانه2,580,00004-مهر-02
تیرآهن 18 ذوب آهن 18226IPEکیلوگرمبنگاه تهران59,800,00004-مهر-02
تیرآهن 18 ذوب آهن 18226IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان59,500,00004-مهر-02
تیرآهن 20 ذوب آهن 20292IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان69,700,00004-مهر-02
تیرآهن 20 ذوب آهن 20292IPEکیلوگرمکارخانه253,00004-مهر-02
تیرآهن 20 ذوب آهن 20292IPEکیلوگرمبنگاه تهران70,000,00004-مهر-02
تیرآهن 22 ذوب آهن 22315IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان82,000,00004-مهر-02
تیرآهن 22 ذوب آهن 22315IPEکیلوگرمکارخانه255,00004-مهر-02
تیرآهن 22 ذوب آهن 22315IPEکیلوگرمبنگاه تهران82,300,00004-مهر-02
تیرآهن 24 ذوب آهن 24369IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان95,000,00004-مهر-02
تیرآهن 24 ذوب آهن 24369IPEکیلوگرمکارخانه255,00004-مهر-02
تیرآهن 24 ذوب آهن 24369IPEکیلوگرمبنگاه تهران94,700,00004-مهر-02
تیرآهن 27 ذوب آهن 27434IPEکیلوگرمکارخانه255,00004-مهر-02
تیرآهن 27 ذوب آهن 27434IPEکیلوگرمبنگاه تهران113,000,00004-مهر-02
تیرآهن 27 ذوب آهن 27434IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان113,000,00004-مهر-02
تیرآهن 30 ذوب آهن 30510IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان140,000,00004-مهر-02
تیرآهن 30 ذوب آهن 30510IPEکیلوگرمکارخانه273,00004-مهر-02
تیرآهن 30 ذوب آهن 30510IPEکیلوگرمبنگاه تهران139,000,00004-مهر-02