قیمت تیرآهن ذوب آهن

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
تیرآهن 12 ذوب آهن 12125IPEکیلوگرمکارخانه300,00026-خرداد-03
تیرآهن 12 ذوب آهن 12125IPEکیلوگرمبنگاه تهران38,000,00026-خرداد-03
تیرآهن 12 ذوب آهن 12125IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان38,000,00026-خرداد-03
تیرآهن 14 ذوب آهن 14155IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان45,500,00026-خرداد-03
تیرآهن 14 ذوب آهن 14155IPEکیلوگرمکارخانه297,00026-خرداد-03
تیرآهن 14 ذوب آهن 14155IPEکیلوگرمبنگاه تهران46,000,00026-خرداد-03
تیرآهن 16 ذوب آهن 16190IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان55,500,00026-خرداد-03
تیرآهن 16 ذوب آهن 16190IPEکیلوگرمکارخانه293,00026-خرداد-03
تیرآهن 16 ذوب آهن 16190IPEکیلوگرمبنگاه تهران64,500,00026-خرداد-03
تیرآهن 18 ذوب آهن 18226IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان67,000,00026-خرداد-03
تیرآهن 18 ذوب آهن 18226IPEکیلوگرمکارخانه292,00026-خرداد-03
تیرآهن 18 ذوب آهن 18226IPEکیلوگرمبنگاه تهران67,500,00026-خرداد-03
تیرآهن 20 ذوب آهن 20292IPEکیلوگرمکارخانه305,00026-خرداد-03
تیرآهن 20 ذوب آهن 20292IPEکیلوگرمبنگاه تهران83,000,00026-خرداد-03
تیرآهن 20 ذوب آهن 20292IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان83,000,00026-خرداد-03
تیرآهن 22 ذوب آهن 22315IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان95,000,00026-خرداد-03
تیرآهن 22 ذوب آهن 22315IPEکیلوگرمکارخانه297,00026-خرداد-03
تیرآهن 22 ذوب آهن 22315IPEکیلوگرمبنگاه تهران116,000,00026-خرداد-03
تیرآهن 24 ذوب آهن 24369IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان106,000,00026-خرداد-03
تیرآهن 24 ذوب آهن 24369IPEکیلوگرمکارخانه290,00026-خرداد-03
تیرآهن 24 ذوب آهن 24369IPEکیلوگرمبنگاه تهران108,000,00026-خرداد-03
تیرآهن 27 ذوب آهن 27434IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان125,000,00026-خرداد-03
تیرآهن 27 ذوب آهن 27434IPEکیلوگرمکارخانه290,00026-خرداد-03
تیرآهن 27 ذوب آهن 27434IPEکیلوگرمبنگاه تهران126,700,00026-خرداد-03
تیرآهن 30 ذوب آهن 30510IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان158,000,00026-خرداد-03
تیرآهن 30 ذوب آهن 30510IPEکیلوگرمکارخانه308,00026-خرداد-03
تیرآهن 30 ذوب آهن 30510IPEکیلوگرمبنگاه تهران158,000,00026-خرداد-03