قیمت تیرآهن ذوب آهن

نام کالامجموعه کالاسایزابعادگریدواحدمحل تحویلقیمت ریالیتاریخ بروزرسانی تغییرات ریالی تغییرات درصدی اطلاعات نمودار
تیرآهن 12 ذوب آهن 12125IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان34,000,00012-بهمن-01
تیرآهن 12 ذوب آهن 12125IPEکیلوگرمکارخانه260,00012-بهمن-01
تیرآهن 12 ذوب آهن 12125IPEکیلوگرمبنگاه تهران33,800,00012-بهمن-01
تیرآهن 14 ذوب آهن 14155IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان41,000,00012-بهمن-01
تیرآهن 14 ذوب آهن 14155IPEکیلوگرمکارخانه257,00012-بهمن-01
تیرآهن 14 ذوب آهن 14155IPEکیلوگرمبنگاه تهران40,500,00012-بهمن-01
تیرآهن 16 ذوب آهن 16190IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان48,000,00012-بهمن-01
تیرآهن 16 ذوب آهن 16190IPEکیلوگرمکارخانه245,00012-بهمن-01
تیرآهن 16 ذوب آهن 16190IPEکیلوگرمبنگاه تهران47,500,00012-بهمن-01
تیرآهن 18 ذوب آهن 18226IPEکیلوگرمکارخانه245,00012-بهمن-01
تیرآهن 18 ذوب آهن 18226IPEکیلوگرمبنگاه تهران55,500,00012-بهمن-01
تیرآهن 18 ذوب آهن 18226IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان56,000,00012-بهمن-01
تیرآهن 20 ذوب آهن 20292IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان66,500,00012-بهمن-01
تیرآهن 20 ذوب آهن 20292IPEکیلوگرمکارخانه240,00012-بهمن-01
تیرآهن 20 ذوب آهن 20292IPEکیلوگرمبنگاه تهران66,500,00012-بهمن-01
تیرآهن 22 ذوب آهن 22315IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان94,000,00012-بهمن-01
تیرآهن 22 ذوب آهن 22315IPEکیلوگرمکارخانه245,00012-بهمن-01
تیرآهن 22 ذوب آهن 22315IPEکیلوگرمبنگاه تهران93,700,00012-بهمن-01
تیرآهن 24 ذوب آهن 24369IPEکیلوگرمبنگاه تهران94,700,00012-بهمن-01
تیرآهن 24 ذوب آهن 24369IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان95,000,00012-بهمن-01
تیرآهن 24 ذوب آهن 24369IPEکیلوگرمکارخانه245,00012-بهمن-01
تیرآهن 27 ذوب آهن 27434IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان110,000,00012-بهمن-01
تیرآهن 27 ذوب آهن 27434IPEکیلوگرمکارخانه255,00012-بهمن-01
تیرآهن 27 ذوب آهن 27434IPEکیلوگرمبنگاه تهران110,000,00012-بهمن-01
تیرآهن 30 ذوب آهن 30510IPEکیلوگرمبنگاه اصفهان140,000,00012-بهمن-01
تیرآهن 30 ذوب آهن 30510IPEکیلوگرمکارخانه270,00012-بهمن-01
تیرآهن 30 ذوب آهن 30510IPEکیلوگرمبنگاه تهران140,000,00012-بهمن-01